Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Số người đang online : 84
Lượt truy cập : 1596640
3.83.188.254

Những kết quả đạt được nổi bật trong năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình

14/1/2020 10:07   161
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân khóa XIV
 
Có thể nói, năm 2019 với sự biến động lớn về cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh (01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ công tác, hưởng chế độ BHXH; 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển công tác, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội và Trưởng ban Pháp chế được HĐND tỉnh miễn nhiệm; HĐND tỉnh bầu kiện toàn Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và giao phụ trách Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội); đồng thời HĐND tỉnh tổ chức, thực hiện với khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ bổ sung, đột xuất, song thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:
Trong công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh: 2019 là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất từ trước tới nay (HĐND tỉnh đã tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 69 nghị quyết). Nội dung, chương trình kỳ họp thực hiện theo quy định của pháp luật, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Nhìn chung, các nghị quyết ban hành đảm bảo tính thống nhất, khả thi, thiết thực; nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Vì vậy, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, song tỉnh Ninh Bình vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội HĐND tỉnh giao. Kết quả đó phần nào đã khẳng định nghị quyết HĐND tỉnh ban hành sát với thực tiễn, đúng chủ trương của Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Trong công tác giám sát: Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều hoà hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và chủ động trong việc triển khai thực hiện. Đã tổ chức để HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018. Theo kế hoạch năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề, trong năm đã tổ chức tốt 3 cuộc[1], hoãn 01 cuộc giám sát về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước do trùng nội dung, đối tượng giám sát với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy. Sau các cuộc giám sát, kịp thời ban hành thông báo kết luận, có ý kiến, kiến nghị cụ thể, sát thực tiễn để các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã rất quyết liệt chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh trong tham mưu để tổ chức đủ 3 phiên giải trình theo Chương trình công tác đề ra. Sau giải trình, có Thông báo kết luận đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung đã cam kết, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt hơn chức năng của đơn vị. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các kiến nghị sau giải trình. Có thể nói, hoạt động giải trình đã từng bước đi vào nề nếp, mang lại những kết quả rõ nét, có nội dung sau giải trình được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin đối với cử tri và Nhân dân.
Về phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp do UBND tỉnh trình: Thực hiện Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, theo đó các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phải tổ chức kỳ họp bất thường để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Năm 2019, nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do UBND tỉnh đề xuất đã được tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét. Đối với 13 vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền do UBND tỉnh trình, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 11 thông báo ý kiến để UBND tỉnh chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.Thường trực HĐND tỉnh; 02 nội dung đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình HĐND tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật.
Trong công tác thông tin - dân nguyện: Đã phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, theo quy định. Hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo kết luận các phiên tiếp công dân và kết quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư. Tích cực đôn đốc, theo dõi việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phát hành Kỷ yếu hoạt động HĐND tỉnh Ninh Bình (1992-2018). Chỉ đạo biên tập tin, bài, phát hành Bản tin về hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình; cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh trên Trang thông tin điện tử về hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền: Ban hành Quyết định về việc giao phụ trách các Ban HĐND tỉnh; Quyết định giao Quyền Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Viễn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Bên cạnh đó, trong năm tổ chức tốt các hội nghị giao ban công tác quý với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; tổ chức 2 Đoàn công tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động dân cử tại một số tỉnh phía Nam; tham gia tích cực và trách nhiệm vào nội dung Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ 6 và thứ 7.
Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới; hoạt động giám sát được tổ chức theo kế hoạch, phương thức giám sát linh hoạt, đã chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, công khai để nhân dân biết và tham gia giám sát cộng đồng; hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện tiếp tục được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh xác định các nhiệm vụ tập trung thực hiện như sau:
Thứ nhất, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh, xem xét bổ sung các nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, của HĐND tỉnh.
Thứ hai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2020, đảm bảo phát huy vai trò của đại biểu HĐND tỉnh trong việc quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, khảo sát, trong đó tập trung giám sát, đôn đốc việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020; việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Chỉ đạo rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và các cam kết khi trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến năm 2020.
Thứ ba, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.
Thứ tư, tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân, giải quyết đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND tỉnh.
Thứ năm, triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thứ sáu chỉ đạo, phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. Tham gia ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ và Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thứ bảy, chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ 8 tại tỉnh Ninh Bình. Chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV (2016-2021)./.
Thùy Dương, Văn phòng HĐND tỉnh
 

[1] Gồm: 02 cuộc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri (Thường trực HĐND tỉnh đã có Báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh) và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.