Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai công tác nghiệp vụ thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trong năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác nghiệp vụ đối với Bộ phận tham mưu, giúp việc cho các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công theo dõi công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các đồng chí Trưởng, phó Bộ phận tham mưu, giúp việc cho các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng) các huyện ủy, thành ủy thuộc tỉnh. Đồng chí Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án. Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các đại biểu đưa ra; triển khai, cung cấp một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trao đổi nghiệp vụ và thống nhất chế độ thông tin báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Bộ phận tham mưu, giúp việc cho các huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai là, tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Chương trình cải cách tư pháp năm 2018; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan.

Ba là, giúp Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo đơn vị địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tập trung vào các văn bản sau:

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ‘‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’’; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 28/8/2016 của Bộ Chính trị về ‘‘Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ’’; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo’’; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới’’; Chỉ thị số 48-CT /TW ngày 22/11/2010 của Bộ Chính trị về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới’’...

Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí’’; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 18/01/2016 và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng’’...

 Bốn là, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy, thành ủy định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Năm là, tổng hợp, đánh giá báo cáo định kỳ, đột xuất công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo quy định; Bộ phận tham mưu, giúp việc cho huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua các đồng chí cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công theo dõi các huyện ủy, thành ủy./.

Vũ Thị Bích Hạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy.