Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 289
Lượt truy cập : 1141427
100.24.122.228

Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

8/7/2019 17:34   229
Ngày 8/7/2019, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35) và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo 35, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Đức Lam (Báo NB)
 

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhanh, nhạy, kịp thời nhiều giải pháp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và thông tin đối ngoại, qua đó góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cụ thể:

Đã tích cực tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; Phê duyệt Đề án số 33-ĐA/BCĐ của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh về “Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, giai đoạn 2019 - 2020”; ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 19/4/2019 về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và phát động phong trào toàn dân đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Thành lập Ban Chỉ đạo và các bộ phận có liên quan, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng lực lượng, tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xử lý nghiêm những đối tượng cố tình đưa tin giả, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; định hướng kịp thời tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm trong nước, quốc tế, xảy ra trên địa bàn hoặc có tác động lớn đến nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền giáo dục với tích cực đấu tranh phản bác, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp: Việc xây dựng lực lượng, tập huấn và tổ chức đấu tranh trên mạng xã hội ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chậm so với kế hoạch triển khai Đề án. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội còn hạn chế. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác thông tin đối ngoại, nội dung thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; Công tác định hướng, quản lý báo chí, tuyên truyền có lúc, có việc chưa chủ động, thiếu linh hoạt; nội dung tuyên truyền, quảng bá chưa thực sự phong phú.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Đức Lam (Báo NB)
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo của tỉnh thống nhất với các ý kiến tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh làm rõ một số kết quả bước đầu đạt được và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Về nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo trong thời gian tới đồng chí yêu cầu các đồng chí thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành phố tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Ban Chỉ đạo 35, tập trung vào việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội. Trọng tâm là Nghị quyết số 29, 30, 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 33-ĐA/BCĐ của Ban Chỉ đạo 35. Thống nhất đổi tên Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (Ban Chỉ đạo 94) thành Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch (Ban Chỉ đạo 35); Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng, phát triển các nhóm chuyên gia, cộng tác viên; chủ động, tích cực tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là khoảng thời gian: Trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tăng cường công tác quản lý báo chí - xuất bản, thông tin, truyền thông, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giải thích cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, kịp thời có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, tập trung vào tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” gắn với Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW; các quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Các cơ quan báo chí của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, thời lượng để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh theo phương châm: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; Phản ánh kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt tập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019), chủ động phối hợp, chuẩn bị tổ chức năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2020; Tổ chức tốt cuộc thi Giải báo chí về Thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019; Giải Báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019; Giải báo chí về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng thông tin của Báo Ninh Bình điện tử, các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước./.

Đình Chuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác