Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

30/6/2020 16:01   152
Sáng ngày 30/6/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Trưởng Ban, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.                         

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2020; đề xuất các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, tập trung vào các giải pháp nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ trong khối doanh nghiệp; việc xây dựng các điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng hệ thống chính trị; việc nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực…

Khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, việc xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, nền nếp và đạt được nhiều kết quả. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, về công tác dân vận đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với phương châm bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng nội dung. Lãnh đạo, chỉ đạo  các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 06/11/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII. Đến ngày 22/6/2020, toàn tỉnh có 665/665 đảng bộ, chi bộ cơ sở (250 đảng bộ, 415 chi bộ cơ sở) tổ chức thành công đại hội, đạt 100%; tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở tại thành phố Ninh Bình. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động hướng về cơ sở để thực hiện Quy chế dân chủ hiệu quả hơn; do vậy đã có tác động tích cực trong việc góp phần thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc và tự quyết định trực tiếp về các chủ trương quan trọng tại các địa phương.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy; tăng cường các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy 1.079 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó 421 mô hình về phát triển kinh tế; 439 mô hình về văn hóa-xã hội; 121 mô hình về đảm bảo an ninh, quốc phòng; 98 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị....

               

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo ghi nhận kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong 6 tháng cuối năm cần tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo kế hoạch đề ra. Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là tình hình công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, tình hình dân tộc, tôn giáo, phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết đề nghị chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia “đạo lạ” góp phần ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý  những biểu hiện mất dân chủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC hoạt động hiệu quả, có chất lượng và phù hợp với từng đối tượng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ “Năm dân vận khéo” 2020, trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng được những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự tiêu biểu, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức tổng kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có tôn giáo, công nhân ở các khu, cụm công nghiệp, trong giải quyết các “điểm nóng” phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó cần định hướng phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các mô hình, điển hình Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dân vận trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".                                                                           

                                                                           Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy