Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiếp tục phần tham luận tại hội trường

22/10/2020 11:30   131
Trong buổi sáng ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiếp tục phần tham luận tại hội trường, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.
Quang cảnh ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII.
 

Mở đầu phần tham luận, để góp phần làm rõ những kết quả đạt được trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham luận về nội dung "Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội" trong nhiệm kỳ qua. 

Tham luận nêu bật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các cấp... đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham luận tại Đại hội.
 

Đồng chí cho biết: Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức trên 4.500 cuộc giám sát; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát trên 2.700 cuộc; tổ chức 16 cuộc phản biện xã hội; tổ chức nhiều cuộc đối thoại với Nhân dân và cán bộ cơ sở... qua đó góp phần củng cố, khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trước cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025 về công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng chí đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; đề cao  trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; về cơ chế: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" trong hoạt động của cả Đảng bộ trong thời gian tới..

Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; đổi mới thực chất nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền...

*Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham luận với nội dung "Một số giải pháp thu hút các nhà đầu tư lớn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển đối với các dự án sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham luận tại Đại hội.
 

Nêu bật kết quả và một số tồn tại hạn chế trong thu hút đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí đề xuất một số giải pháp trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: Tập trung thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở hoạch định, kiến tạo động lực và không gian phát triển; chú trọng nghiên cứu tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội để tạo bước đột phá mới, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, nhất là trong định hướng, thu hút và dẫn dắt các nguồn lực đầu tư phát triển của khu vực ngoài NSNN đầu tư vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung đẩy mạnh CCHC; chú trọng phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Quan tâm đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; Tập trung thu hút đầu tư đối với các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo ra giá trị gia tăng lớn trong sản xuất và nộp ngân sách cao, góp phần tạo sức lan tỏa rộng, sức bật lớn trong tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế...

*Phát biểu tham luận tại Đại hội, đồng chí Vũ Nam Tiến, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Đại hội. 

Đồng chí Vũ Nam Tiến, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham luận tại Đại hội.
 

Để góp phần làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp và  xây dựng nông thôn mới trong dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí tham luận tập trung vào chủ đề "Giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường sản xuất hữu cơ, sản xuất hàng hóa gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình". 

Đồng chí cho rằng: Dự báo trong nhiệm kỳ 2020-2025, quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh có cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen. Để hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề xuất, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

Cụ thể: Tập trung thực hiện đồng bộ cơ cấu lại nông nghiệp theo ba trục chính, gồm các nhóm sản phẩm, các tiểu ngành, lĩnh vực và không gian phát triển (lợi thế địa hình, khí hậu, các mối liên kết vùng); phát triển theo hướng nông nghiệp đặc hữu phục vụ du lịch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh phù hợp với điều kiện tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đậm đà bản sắc vùng Cố đô Hoa Lư-Tràng An, chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, trong đó tập trung ưu tiên cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển làng nghề, sản phẩm OCOP và gắn sản phẩm với các địa danh, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cần phải thực hiện đồng bộ hai nhóm giải pháp chính. Trong đó có giải pháp về cơ chế chính sách và giải pháp về tổ chức sản xuất.

* Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham luận về công tác kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội.
 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương nghiên cứu, có định hướng về một số nội dung cụ thể sau: kiến nghị Trung ương sớm có chủ trương bổ sung sửa đổi, hoàn thiện quy trình phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân cho phù hợp với tình hình mới; đề nghị Trung ương chỉ đạo các cơ quan hữu quan có hướng dẫn cụ thể về các khoản chi phí khi doanh nghiệp chi hỗ trợ cho tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước được tính là chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước hoạt động tốt hơn vì nguồn kinh phí bảo đảm đã được giải quyết bằng nguồn chi phí của doanh nghiệp. 

* Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao tham luận về một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng đất Cố đô, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao trình bày tham luận tại Đại hội.
 

Đồng chí nhấn mạnh: Cần đặt mục tiêu hướng tới của việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Cố đô Hoa Lư là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn có tính chuyên nghiệp cao, một đội ngũ thợ lành nghề được trang bị và nắm vững những quy định của Luật Di sản văn hóa và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; được trang bị các phương pháp khoa học về bảo tồn truyền thống và hiện đại; có năng lực phối hợp và liên kết với các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn để quản lý và triển khai tốt các hoạt động bảo tồn di sản; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; 

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành văn hóa từ tỉnh đến cơ sở là một trong những lực lượng chủ chốt, có vị trí xứng đáng trong cơ cấu tổ chức của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình văn hóa phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đất cố đô Hoa Lư...

 

Nhóm PV (Nguồn: baoninhbinh.org.vn)