Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị lần thứ 3 Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình khóa XI

14/1/2020 09:49   157
Chiều ngày 13/01/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam tỉnh khóa XI tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dận vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
 

 Trong năm 2019, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tập hợp đoàn kết, tuyên truyền, vận động, phát huy tính sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, tập hợp phát triển các tổ chức thành viên, củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của Mặt trận ngày càng hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư. Với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào thi đua yêu nước đã ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, ngày càng được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Đã chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến để các cơ quan chức năng tiếp thu hoặc điều chỉnh các chủ trương, chính sách, các quyết định hành chính cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, nảy sinh ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, giáo dục thanh thiếu niên hư, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học. Tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo, dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng, trong vùng đồng bào dân tộc, trong các tôn giáo. Công tác an sinh xã hội được tăng cường với nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hết sức có ý nghĩa; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt việc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh năm 2019, quỹ các cấp đã thu được 25 tỷ đồng, kịp thời động viên, thăm hỏi, xây dựng, sửa chữa các căn nhà đại đoàn kết, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ gia đình bị thiên tai, lũ lụt trong và ngoài tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế- xã hội của năm 2019, đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt ở mức cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh Tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ đề năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020. Chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và hoạt động giám sát theo chuyên đề. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia góp ý kiến, thực hiện giám sát đối với các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Chú trọng thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 124 của Ban Bí thư, nhằm xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm; bằng những cách làm phù hợp, theo hướng lựa chọn những nội dung, những phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về chất, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Tập trung phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo và những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số.

Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận với các tổ chức thành viên. Chú trọng việc phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò của từng Ủy viên Ủy ban. Đặc biệt, mỗi cán bộ Mặt trận phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác Dân vận, Mặt trận; coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu; không ngừng phấn đấu rèn luyện xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, nâng cao trình độ chuyên môn, thực tiễn công tác để luôn chủ động, linh hoạt tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân-xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Thừa ủy quyền, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương, cử bổ sung 3 vị Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 3 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2019./.

                                                              Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy