Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2020

23/6/2020 16:41   199
Sáng ngày 23/6/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố; Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2010-2020.

Quang cảnh hội nghị
 

Sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính ở Ninh Bình đã đạt những kết quả toàn diện. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được các cấp, các ngành ở tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Thể chế kinh tế, hành chính từng bước được hoàn thiện; Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, nền hành chính đã thực sự theo hướng phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương, nhất là giai đoạn 2015-2020 đã được sắp xếp, giảm đầu mối quản lý, khắc phục từng bước tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đã quan tâm thu hút và hỗ trợ những người có tài năng và có trình độ cao, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh. Thực hiện đồng bộ 6 chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện qua các năm, từ thứ 40 (năm 2014) lên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố (năm 2019). Công tác CCHC đã góp phần quan trọng thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 16,6%/năm; Quy mô của nền kinh tế mở rộng, năm 2020 gấp gần 2,2 lần so với năm 2010, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh những kết quả nổi bật, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính.  Chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong cải cách hành chính thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Khi trình độ dân trí càng được nâng cao, nhất là trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin 4.0, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch của địa phương về cải cách hành chính.

Các cấp ủy, chính quyền cần thống nhất nhận thức: Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Là việc khó khăn, phải làm lâu dài, là khâu tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cải cách hành chính không thể thiếu vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Bảo đảm tính đồng bộ của cải cách hành chính với các cuộc cải cách khác trong hệ thống chính trị như: Cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách kinh tế, cải cách giáo dục… Trong thực hiện cải cách hành chính cần phải có những thí điểm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có xác định ưu tiên. Đưa việc thực hiện cải cách hành chính là một tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung quyết liệt, hoàn thiện đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động, chậm nhất trong tháng 10/2020. Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, từng bước nâng cao tỷ lệ giao dịch trực tuyến trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Tập trung xây dựng, phát triển các nền tảng của Chính quyền điện tử tỉnh hướng tới chính quyền số. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh, phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh một cách tập trung, thông suốt. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Về tổ chức bộ máy, cần tiếp tục kiện toàn các cơ quan chuyên môn của tỉnh theo quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, tâm huyết với công việc, có tính chuyên nghiệp cao; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ...

Phát biểu kết luận hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến khẳng định: Trong thời gian tới UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ CCHC của từng ngành, lĩnh vực. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo về cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác CCHC. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi, đảm bảo người dân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu, dễ áp dụng ; Rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Chủ động đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; Hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện các hệ thống nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số; Xây dựng và phát triển đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu toàn tỉnh, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Áp dụng ISO điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ sau hội nghị này, căn cứ chương trình cải cách cách hành chính giai đoạn tiếp theo của Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tham mưu để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 phù hợp với các điều kiện thực tế của tỉnh...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2020
 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2011-2020.

                                                         Bùi Duy Liệu, Văn phòng Tỉnh ủy