Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

21/1/2021 15:48   4298
Ngày 21/01/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; các đồng chí ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia… 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình
 

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư các huyện, thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhân dân cả nước. Cùng với sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra. Chúng ta chuẩn bị cuộc bầu cử quan trọng này có thể nói là đồng thời với việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp, trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để Nhân dân bầu ra được những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, cũng là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu trên hết là để lãnh đạo đất nước, xây dựng Tổ quốc ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 

Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/1/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày những nội dung cơ bản, điểm mới tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.  Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung. Hội nghị cũng đã nghe Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử. Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới là rất khẩn trương với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong phạm vi toàn quốc, do đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị cần sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh phát biểu sau hội nghị trực tuyến
 

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45 –CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản khác của các cơ quan có thẩm quyền. Sớm xác định số lượng của đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như: số lượng, cơ cấu đại biểu nữ, trẻ, dân tộc… Bám sát các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, sau cuộc họp triển khai công tác bầu cử ở tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan cần triển khai sớm hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ra ứng cử ở địa phương hoàn thành trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bên cạnh đó, thành lập các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác liên quan đến bầu cử. Đồng thời phải đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng chống dịch, phát triển kinh tế- xã hội, trong đó cần tổ chức phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử; duy trì công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                                           Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy