Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Phát huy truyền thống vẻ vang, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

13/10/2020 16:38   155
Cách đây 90 năm, ngày 14/10/1930 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay).

Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông ngay sau khi thành lập Đảng thể hiện vai trò quan trọng của công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Để khơi dậy truyền thống và động viên đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Ngành thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày 02/02/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Chặng đường vẻ vang 90 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Trên con đường cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, đã tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm quý thông qua hoạt động thực tiễn; thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đối với tỉnh Ninh Bình, quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Ngày 31/8/1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết về nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp làm việc của các tổ chức: Hội đoàn, các cơ quan chuyên môn của hội. Sau khi có Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu quá trình thành lập của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình. Từ đây, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có cơ quan tham mưu chuyên trách về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trải qua 73 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh. Phát huy truyền thống các thế hệ cán bộ đi trước, trong những năm qua, nhất là từ năm 2015 đến nay, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Về thực hiện các nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xác định việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu khách quan, cần phải đổi mới để giảm tầng nấc, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, thuận lợi trong việc quy định thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đầy đủ các mô hình và thí điểm các mô hình theo chỉ đạo của Trung ương như: Thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh; hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và ở một số huyện, thành phố; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế của Trường Chính trị... Đến nay, đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh cơ bản đã được thu gọn, hoạt động hiệu quả hơn; biên chế đã được tinh giản, cơ bản đến năm 2021 giảm được 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015.

Về công tác tổ chức và cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ; triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; chỉ đạo rà soát về quy trình và hồ sơ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; cơ bản kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... do vậy đã phát huy dân chủ, minh bạch, từng bước kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung chủ yếu cho cán bộ cơ sở và cập nhật kiến thức mới theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn sau đại học, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng chuyên ngành theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là chính sách đối với người không tái cử được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã tổ chức thành công các kỳ thi nâng ngạnh và xét thăng hạng cho công chức, viên chức theo phân cấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được coi trọng, nhất là nắm tình hình chính trị hiện nay để phục vụ công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và phát triển đảng viên mới, góp phần bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ngành đã tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tốt. Đã kịp thời chỉ đạo sắp xếp, chuyển giao, giải thể, thành lập mới các tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; hằng năm tổ chức các hội nghị chuyên đề về kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên; phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; tổ chức giao ban cụm xã, tiểu khu... do vậy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, ngày càng thực chất và khách quan hơn. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm cả về chất lượng và số lượng, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 2.000 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.  

Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, cụ thể thành 90 biểu hiện suy thoái; ban hành Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể thành “10 xây”, “10 chống” để chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành Quyết định số 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 về phân công các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù; biệt phái cán bộ của tỉnh về cơ sở... góp phần giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh ngày vững vàng về tư tưởng, chính trị, sâu hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, gắn bó mật thiết hơn với cơ sở, với nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/T, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, các tổ công tác, tổ giúp việc để chủ động triển khai các nội dung liên quan đến đại hội theo đúng kế hoạch. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội như các kế hoạch, hướng dẫn về quy trình công tác nhân sự cấp ủy từ cấp tỉnh đến các loại hình chi bộ; xây dựng chương trình, kịch bản điều hành đại hội, các đề án nhân sự, mẫu phiếu, mẫu biểu.... cụ thể, chi tiết, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội. Tham mưu chọn 02 đảng bộ cấp cơ sở đại hội điểm đồng thời thực hiện thí điểm và 01 đảng bộ cấp trên cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đại hội trong toàn Đảng bộ. Có thể khẳng định, đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển và đã thành công tốt đẹp. Trong những thành công đó có sự đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tích cực tham mưu cho cấp ủy tập trung chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian qua, mặc dù với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, đồng thời phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh nói chung đã đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận và đánh giá cao công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh, Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và các phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân của Ngành. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công chức của Ngành.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; nhận thức rõ vai trò hết sức quan trọng của công tác cán bộ, là khâu “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xây dựng Chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tiếp tục tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trong Đảng bộ tỉnh.

Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thường xuyên rà soát, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số chương trình, đề án về công tác cán bộ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, đồng bộ tất cả các khâu trong công tác cán bộ, với phương châm: Đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ.

Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn sâu, trung thực, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 90 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; sự cổ vũ, động viên của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; với tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp của mình, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của Ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                    Mai Văn Tuất
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy