Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác dân vận quý II năm 2020

30/6/2020 10:19   115
Ngày 29/6/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý II năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
 

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới với trọng tâm hướng về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tập trung cao cho tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tình hình Nhân dân ổn định, nhân dân trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội một số hội quần chúng; chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19... Triển khai thực hiện Chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận; Nghị quyết số 08-NQ/TU, Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện chương trình giám sát, đối thoại năm 2020, tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm thực hiện; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị trong hệ thống dân vận toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh; đồng thời trao đổi, làm rõ một số ý kiến đại biểu nêu tại hội nghị. Trên cơ sở thống nhất ý kiến các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2020, hệ thống dân vận trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận. Đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh theo Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và  kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; văn minh ở các khu, điểm du lịch; không tham gia “Đạo lạ”; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại năm 2020. Tiếp tục Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chú trọng đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tổ chức chính trị- xã hội đã được thành lập. Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ "Năm Dân vận khéo” 2020; tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

                                                         Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy