Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

MTTQ tỉnh gắn công tác mặt trận với việc học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với mọi mặt công tác mặt trận, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.
Quan tâm thăm hỏi, động viên các hoàn cảnh khó khăn là hoạt động luôn được MTTQ phối hợp với các đoàn thể ở cơ sở thực hiện. Ảnh:PV

Trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng. Từ đó, phối hợp với chi bộ chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Cán bộ, đảng viên, công chức là người đứng đầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng.

MTTQ tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ làm công tác Mặt trận và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy cơ quan trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” gắn với thực hiện tốt chủ đề của cơ quan MTTQ tỉnh năm 2018 “Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản”. Theo đó, chi bộ tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận để làm sáng rõ các nội dung trên. Sau thảo luận, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động xây dựng kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, hàng tháng báo cáo việc thực hiện kế hoạch tại các tổ đảng để bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp.

Sau 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI; khóa XII) đã tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan MTTQ tỉnh về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong việc thực thi chế độ công vụ; thể hiện rõ nét ở sửa đổi lề lối làm việc, cách ứng xử nơi công sở của cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh” do ủy ban MTTQ tỉnh triển khai đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Năm qua, toàn tỉnh có 85,4% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 247.675 hộ gia đình văn hóa. Đẩy mạnh cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ tỉnh phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng hàng Việt và sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Sở Công thương vận động các công ty, doanh nghiệp tổ chức hội chợ đưa hàng hóa, các phiên chợ hàng Việt, điểm bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân …với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục có những cách làm phong phú, thiết thực, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, MTTQ tỉnh đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, đến nay, Quỹ của cả 3 cấp là trên 48 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động cùng với hỗ trợ ngân sách Nhà nước, MTTQ các cấp đã xây dựng và sửa chữa 141 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách với tổng giá trị 5,850 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được triển khai tích cực, kịp thời…

Nguồn: baoninhbinh.org.vn