Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương trên địa bàn Ninh Bình

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết của các hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII đã đề ra phát huy giám sát của MTTQVN và Nhân dân về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, giám sát công tác cán bộ, giám sát việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn.
MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) tại huyện Hoa Lư
 

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” (Quy định số 124-QĐ/TW); Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn huyện Hoa Lư làm điểm và từ 01 đến 02 đơn vị cấp xã ở mỗi huyện, thành phố; mỗi đơn vị cấp xã chọn 02 khu dân cư thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tạo được đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh

Kết quả 1 năm thực hiện tại huyện Hoa Lư và kết quả khảo sát tại xã Trường Yên, Ninh Vân (huyện Hoa Lư), phường Tân Thành, Đông Thành, Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) đã làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt và hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng ngày càng thực chất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt hơn tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hơn; linh hoạt, sáng tạo trong công tác; năng lực, hiệu quả làm việc chuyển biến rõ nét; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được tốt hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chưa huy động và phát huy được tổng hợp sức mạnh các tổ chức thành viên tham gia hoạt động giám sát; còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, hiệu quả chưa cao; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW; kết quả triển khai tại các đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh chưa rõ nét.

Trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thời gian tới để phát huy vai trò chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh trong giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện quy định nêu gương. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thống nhất cao về nhận thức; nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Quy định số 124-QĐ/TW, Hướng dẫn số 04-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW tại địa phương, đơn vị; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung báo cáo, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền, đồng thời thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết đến chủ thể giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tăng thời lượng phát sóng, tăng số lượng tin, bài viết, xây dựng các phóng sự tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định số 124-QĐ/TW để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, thực hiện; thường xuyên đưa tin, phản ảnh kết quả thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở các địa phương, tổ chức, đơn vị; đưa tin, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW.

Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy quy định cụ thể ở cấp mình, công khai để nhân dân biết giám sát. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức các hình thức giám sát phù hợp để thực hiện nội dung giám sát (phản ánh trực tiếp thông qua gặp gỡ, trao đổi, phản ánh qua điện thoại, thư điện tử; khai thác và sử dụng ưu điểm mạng của xã hội,...); phân công cán bộ lãnh đạo uy tín, trách nhiệm cao trực tiếp theo dõi, phụ trách công tác giám sát; chỉ đạo tổng hợp, xác minh, báo cáo bằng văn bản với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cùng cấp, các cơ quan liên quan về kết quả giám sát đảm bảo công tâm, khách quan và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức đảng về kết quả giám sát; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kết quả giám sát; theo dõi việc xử lý kết quả giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đối tượng được giám sát.

Hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam chỉ có thể phát huy hiệu quả tốt khi có sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các thành viên lắng nghe ý kiến nhân dân, dư luận, báo chí để góp ý kiến kịp thời với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Có chính kiến, quan điểm rõ ràng, có phương pháp phù hợp đấu tranh với hành vi sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ cái đúng, bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ. Quan tâm công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác mặt trận, giúp MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cấp dưới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Hướng dẫn cách làm cụ thể giám sát cá nhân người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục hướng về cơ sở, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể để nhân dân tin yêu MTTQ Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xứng đáng là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà nước, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền./.

                                                                   Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy