Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

7 Giải pháp thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đất nước đang có những thời cơ thuận lợi song cũng đứng trước nhiều thách thức; tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, thương mại giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng; thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại quốc tế diễn biến khó lường; thực hiện các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp đị
Các lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường
 

Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên, uy tín quốc tế và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; tuy nhiên, còn tồn tại những nguy cơ đan xem và diễn biến phức tạp; tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới, đời sống của người dân nhiều nơi vẫn còn khó khăn…Điều này, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; năm 2020, trong báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngày 09/01/2020 có đề cập tới 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để công tác dân vận chính quyền cần tập trung triển khai thực hiện, cụ thể:

Một là: đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân chủ nói chung, công tác dân vận chính quyền và dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nói riêng; tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua như:  Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hai là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, nhằm phát huy vị trí, vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở. Coi trọng việc phát huy, tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.

Ba là: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch cải cách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Xác định cải cách hành chính nhà nước là một trong những khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Bốn là: Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, chính sách tiền lương; thực hiện dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Năm là: Tiếp tục nghiên cứu thể chế hoá chủ trương của Đảng về công tác dân chủ, dân vận trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Sáu là: Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo để phân loại, đánh giá chất lượng, có giải pháp, tiến độ phù hợp để giải quyết dứt điểm, không để tình trạng quá hạn luật định, nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân.

Bảy là: quan tâm đầu tư và tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần tích cực trong xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, từng bước đưa kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

nguồn; Ninhbinh.gov.vn