Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đẩy mạnh nhiệm vụ công tác dân vận hưởng ứng năm du lịch Quốc gia “Hoa Lư – Ninh Bình 2020”

Năm 2020, Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 –Hoa Lư, Ninh Bình với Chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện tốt các nhiệm vụ Năm Du lịch Quốc gia, hệ thống dân vận trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, nhất là từ năm 2009, du lịch Ninh Bình được Trung ương, tỉnh, các thành phần kinh tế đầu tư; hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường, từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển nhanh, đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch ở một số khu, điểm du lịch còn một số hạn chế: Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển du lịch; ý thức giữ gìn, bảo vệ Di sản văn hoá, cảnh quan thiên nhiên trong vùng Di sản ở một số nơi còn hạn chế; việc chấp hành quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở một số khu, điểm du lịch chưa đảm bảo; việc giao tiếp, ứng xử với du khách của một bộ phận người làm dịch vụ du lịch còn thiếu văn minh, lịch sự...

Tham gia dọn rác làm sạch bờ biển tại Cồn Nổi (Kim Sơn-Ninh Bình). Ảnh tư liệu
 

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 03-KL/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020, ngay từ đầu năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo hệ thống dân vận trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nắm tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội đầu năm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm sau:
Hệ thống dân vận trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển du lịch, trong đó, tập trung tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch, Luật Di sản Văn hóa, Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/7/2009 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 12-NQ/BCSĐ, ngày 15/02/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tình về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, nhiệm vụ và sự cần thiết của phát triển du lịch cũng như những tác động của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các huyện, thành phố tổ chức các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch, văn minh trong tổ chức lễ hội; ý nghĩa của Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình; công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của các Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Bình trong việc phát triển kinh tế - xã hội từng bước đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về quê hương, con người Ninh Bình; giới thiệu các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phát triển du lịch, nhất là những mô hình, điển hình trong giao tiếp, ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội ở các khu, điểm du lịch; phối hợp tuyên truyền, phát huy vai trò của các nghệ nhân, các làng nghề truyền thống trong việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, với những sản phẩm truyền thống độc đáo nhằm cung ứng sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách; tham mưu chỉ đạo việc rà soát, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, xóm, tổ dân phố trong đó có các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; quy định về sự tham gia của nhân dân đối với các hoạt động du lịch; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục chỉ đạo Khối dân vận cơ sở phát huy vai trò hoạt động của các tổ, nhóm tự quản đối với người làm dịch vụ du lịch (tổ bán hàng lưu niệm, tổ xe ôm, xe điện, tổ chụp ảnh, hướng dẫn viên,…) để nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hiện nếp sống văn minh du lịch; tuyên truyền, vận động cá biệt đối với những đối tượng ăn xin, những hoạt động mê tín dị đoan tại các khu, điểm du lịch; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất giải pháp quản lý các đối tượng. Phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tại các khu, điểm du lịch, công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh năm 2020./.

Vũ Xuân Đang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy