Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hệ thống dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Để thực hiện có hiệu quả Công văn số 2140-CV/TU, ngày 11/09/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh, hệ thống dân vận trong tỉnh đã tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ngày 22/11/2019. 
 

Xác định, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo  động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2140-CV/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, các hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp công tác dân vận, giúp các đồng chí cán bộ và nhân dân thống nhất nhận thức, có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Hệ thống dân vận của tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tham mưu, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động; hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, bước đầu đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; nhiều mô hình, điển hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đang được nhân rộng ở các địa phương.

Ban Dân vận Huyện ủy Yên Khánh phối hợp chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá trong đám cưới, đám tang không khói thuốc lá, không sử dụng loa đài quá lớn trong đám cưới, đám tang ở xã Khánh Mậu và đang được nhân rộng trên địa bàn huyện. Ban Dân vận Huyện ủy Hoa Lư phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tình trạng người ăn xin, bán hàng rong, các hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan trong khu vực tổ chức lễ hội. Ban Dân vận Huyện ủy Nho Quan phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc; từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban Dân vận Huyện ủy Gia Viễn chỉ đạo xây dựng mô hình tổ chức cưới không hút thuốc lá; dựng rạp không lấn chiếm lòng đường; không uống rượu say. Trong việc tang, hủ tục lạc hậu như luồn cữu, gọi hồn, … được bãi bỏ; tục 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết tang, cải táng được các gia đình tổ chức gọn nhẹ, chỉ mang tính chất thủ tục. Ban Dân vận Thành ủy Ninh Bình; phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các đám cưới được tổ chức theo hình thức nếp sống mới, phù hợp với tập quán của địa phương; việc thực hiện lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá, phong tục và hoàn cảnh gia đình, không ăn uống linh đình, mở loa đài có âm lượng vừa phải, phù hợp với các quy định xây dựng đô thị văn minh. Ban Dân vận huyện Yên Mô phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm; chỉ đạo tổ chức việc tang, lễ hội theo quy định của nhà nước, của tỉnh. Ban Dân vận Thành ủy Tam Điệp tuyên truyền, vận động nhân dân dựng rạp không lấn chiếm lòng đường, đảm bảo an toàn giao thông; các đơn vị làm tốt như Phường Bắc Sơn, phường Trung Sơn, xã Quang Sơn, Ban Dân vận Huyện ủy Kim Sơn phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 6.192 đám cưới được tổ chức, trong đó có 6.160 đám cưới thực hiện nếp sống văn minh (chiếm 99,48%), có 5893 (chiếm 97,17%) đám cưới không hút thuốc lá. Cơ bản các đám cưới đều được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy ước, hương ước của thôn, xóm, phố, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương. Nhiều đám cưới không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài, không hút thuốc lá; không vi phạm pháp luật an toàn giao thông trong quá trình đưa, đón dâu.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 4.804/4804 (100%) đám tang thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có 1.335 (chiếm 27,79%) đám tang thực hiện hỏa tang, điện tang. Việc tổ chức tang lễ ở các địa phương đều được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, theo quy định của pháp luật. Đa số các đám tang thực hiện tốt nếp sống văn minh, những biểu hiện mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu dần được hạn chế; khi tổ chức đưa tang không gây cản trở, ách tắc giao thông, từng bước hạn chế việc rải tiền Việt Nam đồng, rải tiền vàng mã trên đường đưa tang.

 Trên địa bàn tỉnh, trong năm có 225 lễ hội, các lễ hội cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Các lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, một số lễ hội có điều kiện mở rộng quy mô, kết hợp biểu diễn văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao như: vật truyền thống, kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng,... thu hút nhiều khách du lịch.

Tuy vậy, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số đơn vị chưa chuyển biến sâu rộng, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chưa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; việc tổ chức đám cưới linh đình có chiều hướng gia tăng; làm rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông; một số gia đình tổ chức tang lễ vẫn còn những hủ tục lạc hậu, tổ chức ăn uống nhiều ngày. Tổ chức lễ hội ở một số đơn vị cơ sở chưa thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của tỉnh và địa phương.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Công văn số 2140-CV/TU, ngày 11/09/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, năm 2020 Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận; xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ dân vận; đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, của từng địa phương, thu hút đông đảo khách du lịch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Vũ Xuân Đang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy