Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 04/10/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, các đồng chí trưởng, phó ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Toàn cảnh Hội nghị

9 tháng đầu năm 2018, bám sát sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, với tinh thần tích cực, chủ động, Ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh:

Đã tham mưu cho cấp ủy nhiều giải pháp để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu và chất lượng; hoàn thành chấm điểm đánh giá, nhận xét cán bộ theo phân cấp quản lý năm 2017; sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); hướng dẫn nhận diện những nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tích cực tham mưu triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: Sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính của tỉnh và ban hành chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong toàn tỉnh. Đến nay, 8/8 huyện, thành ủy đã hoàn thành việc nhất thể hóa Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 8/8 huyện, thành phố cơ bản thực hiện việc bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn (xóm), kết quả: Ở cấp xã đã có 145/145 xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp, giảm được 978 người, bằng 37%; ở cấp thôn (xóm) đã có 1379/1381 thôn (xóm), tổ dân phố thực hiện sắp xếp, giảm được 4.228 người, bằng 34%; đã khắc phục tình trạng thôn, xóm trắng chi bộ, 100% thôn (xóm) trong toàn tỉnh đều có tổ chức đảng.

Tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: Ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 31/7/2018 để thực hiện Nghị quyết; tích cực tham mưu thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương, khuyến khích chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND không là người địa phương; chủ trương bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; tổ chức 03 lớp học Tiếng Anh cho 110 đồng chí cán bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; hướng dẫn Quy trình tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh…

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ban hành Quyết định số 928-QĐ/TU ngày 07/2/2018 sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phân cấp quản lý cán bộ; Quy định số 01-QĐi/TU ngày 29/6/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 02 về tổ chức lễ tang và đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có công trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách đối với cán bộ theo kế hoạch, trọng tâm là tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp xã; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về phương pháp lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cho 431 cán bộ chủ chốt cấp xã; thực hiện nghiêm túc việc cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp quản lý.

Triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với 04 đơn vị; thẩm định, kiểm tra nắm tình hình về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở 08 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và 27 tổ chức cơ sở Đảng; tích cực triển khai công tác phát triển đảng viên (trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 1383 đảng viên); chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, đến nay các cơ quan, đơn vị phụ trách đã phối hợp với doanh nghiệp kết nghĩa ủng hộ, giúp đỡ các xã đặc thù tổng giá trị ước đạt trên 47 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; thống nhất nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm; đồng thời trao đổi những mô hình mới, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 05 đồng chí.

Đồng chí Trương Đức Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 05 đồng chí

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của ngành đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018:

Tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai các chủ trương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là chuẩn bị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy. Chuẩn bị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XII).

Khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện các Đề án trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định, nhất là triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Tích cực triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ theo Kế hoạch năm 2018, trọng tâm là tổ chức các lớp cập nhật kiến thực theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể của tỉnh năm 2018.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” và Kết luận số 21-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”; hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018; tích cực tham mưu chỉ đao thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Đỗ Văn Mười - Ban Tổ chức Tỉnh ủy