Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và Quý IV năm 2018

Chiều 02/01/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và Quý IV năm 2018, triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 12 và Quý IV/2018, toàn Ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các nội dung kết luận tại hội nghị giao ban 9 tháng năm 2018 để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cơ bản hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành cấp ủy tổ chức đảng các cấp giao, trong đó có nhiều đề án, nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ được dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao: triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở tất cả các cấp; tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hoàn thành Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành sơ, tổng kết, xây dựng các loại báo cáo và tích cực tổ chức các Hội thảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành, phát huy trí tuệ tập thể trong việc tham góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn bản tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đã từng bước được phối hợp giải quyết, tháo gỡ.

Đối với tỉnh Ninh Bình, trong tháng 12 và Quý IV/2018, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là: Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2018; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2018; tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên (năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 2144 đảng viên, đạt 107% kế hoạch năm, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018)...

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ủy đã phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật, những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý I năm 2019; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của ngành trong tháng 12 và quý IV năm 2018.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  yêu cầu tập trung thực hiện: tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII); Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị; tham mưu thực hiện Quy định 08 của BCH Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đảm bảo khoa học. Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát, đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 và các văn bản của Trung ương; nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý; tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo phân cấp; tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phản ánh kịp thời những mặt trái, hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh; tích cực chuẩn bị Lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ, cán bộ ngành tổ chức Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông...

Đỗ Văn Mười - Ban Tổ chức Tỉnh ủy