Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018,triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018

Chiều 01/10/2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng năm 2018, toàn Ngành với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tích cực bám sát các kết luận của Ngành, của Ban Tổ chức Trung ương  khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả cao như: Tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện các đề tài, đề án; tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, rà soát trong toàn Ngành. Công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ trong Ngành ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã từng bước được tháo gỡ. Kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở để thực hiện, như: Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

Đối với tỉnh Ninh Bình, 9 tháng năm 2018, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện. Nổi bật là: Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), trong đó tập trung triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Thông báo kết luận số 911-TB/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tham mưu thực hiện tốt việc kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ; triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp tỉnh và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị nội bộ Đảng; công tác thông tin, tổng hợp, văn phòng được thực hiện nghiêm túc; công tác thi đua, khen thưởng thực hiện kịp thời, đúng quy định...

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ủy đã phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật, những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng bám sát 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp từ nay đến cuối năm 2018, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2018; xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, tích cực triển khai, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” năm 2018; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong ngành để việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định...

Đỗ Văn Mười - Ban Tổ chức Tỉnh ủy