Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 21/01/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình.
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là đã tham mưu cho cấp ủy nhiều giải pháp để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó đã tham mưu sơ kết 01 năm triển khai thực hiện; tham mưu ban hành Hướng dẫn nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; ban hành Quy định số 10-QĐi/TU ngày 14/1/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra 716 của Bộ Chính trị về kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đã tham mưu phê duyệt 04 đề án theo kế hoạch; thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 8/8 huyện, thành ủy; thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện ở thành phố Ninh Bình. Đã tham mưu, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 911-TB/TU ngày 14/3/2018 về chủ trương sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn (xóm), phố; đến nay, đã có 8/8 huyện, thành phố hoàn thành việc bố trí sắp xếp. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TU, ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng” và Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020”. Thực hiện các giải pháp về tăng cường công tác phát triển đảng viên, do vậy mặc dù có khó khăn nhưng toàn tỉnh đã kết nạp được 2.144 đảng viên, đạt 107% kế hoạch năm. Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp tỉnh; Lớp học Tiếng Anh cho cán bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, đối tượng 4; các kỳ thi và xét nâng ngạch công chức, viên chức.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và biểu dương những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Để thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương, của tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là việc rà soát, bố trí, sắp xếp công tác tổ chức cán bộ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019, nhất là tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII. Tích cực tham mưu các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đánh giá kết quả việc phân công cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Xây dựng Kế hoạch gặp mặt và biểu dương tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiêu biểu và khen thưởng khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930-03/02/2020).

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình chính trị nội bộ và tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh, đề xuất với cấp uỷ các biện pháp chỉ đạo, giải quyết. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng“trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm“Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”: hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động. Tham mưu đánh giá việc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác (năm 2013-2017), góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc năm 2018, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen. Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy