Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Sáng 18/01/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Năm 2018, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện toàn diện các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bảo đảm nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý; đã quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong Ngành; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chủ động phòng, chống tiêu cực; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh sẵn có của Ngành, đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp, cộng tác của các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Đối với tỉnh Ninh Bình, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch, đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật là: Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6, 7 (khóa XII); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tham mưu thực hiện đúng quy trình, quy định việc kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ; triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp tỉnh và các lớp cập nhật kiến thức theo Quy định 164 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị nội bộ Đảng. Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và biểu dương những kết quả Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị, năm 2019 ngành tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là kiến quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp; phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc nóng vội trong việc thực hiện nghị quyết trung ương 6 khóa XII; tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài nhưng đức phải là gốc, giữa kế thừa và phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; cùng với đó cần chuẩn bị một bước quan trọng về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong công tác cán bộ cần phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên để việc làm này trở thành tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát quá trình thực hiện; tham mưu các giải pháp phù hợp để việc nêu gương có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, trong công tác cán bộ nhất là việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp hiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Đỗ Văn Mười - Ban Tổ chức Tỉnh ủy