Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Thực hiện chủ đề “nêu gương” ở Đảng bộ phường Bắc Sơn

    Thực hiện chủ đề năm công tác 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, Đảng ủy phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn phường trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

  • Thực hiện chủ đề “nêu gương” ở Đảng bộ Phường Bắc Sơn

    Thực hiện chủ đề năm công tác 2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, Đảng ủy Phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn phường trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

12