Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong thời qua, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị ở TP Ninh Bình quan tâm, triển khai và đạt những kết quả tích cực.

Nhiều thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản, công khai giúp hạn chế phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn, tác phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cũng từng bước được nâng lên.

Ninh Binh: Day manh cong tac cai cach thu tuc hanh chinh - Anh 1

Hiện đại thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho ngườì dân, doanh nghiệp.

Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức” do Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Nội vụ phát động đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Ninh Bình triển khai nghiêm túc.

Kết quả sau một năm triển khai đã có những tác động tích cực đến công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò, nhận thức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi đến cơ quan Nhà nước giải quyết công việc có liên quan.

Để triển khai cuộc vận động, thành phố đã xây dựng kế hoạch, phổ biến quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung, nhiệm vụ của cuộc vận động. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như trên hệ thống thông tin đại chúng, lồng ghép trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác cải cách hành chính, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính.

Ngoài đường dây nóng trong cải cách hành chính tại bộ phận một cửa từ thành phố đến các xã, phường, Thành ủy Ninh Bình đã triển khai đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức, người lãnh đạo của thành phố trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính đã được thành phố và các xã, phường quan tâm đầu tư. Bước đầu, UBND thành phố đã đầu tư hơn 300 triệu mua máy tính cài phần mềm E-office cho các phòng, ban, đơn vị; các xã, phường cũng nâng cấp, trang bị thêm máy tính cho cán bộ, công chức. Trang thông tin điện tử của thành phố và hệ thống đài truyền thanh từ thành phố tới các xã, phường cũng được đầu tư, nâng cấp để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính nói chung.

Đặc biệt, cuộc vận động đã được các cơ quan, đơn vị ở thành phố triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy chế văn hóa công sở. Theo đó, UBND thành phố đã quán triệt nghiêm túc quy chế văn hóa ứng xử nơi công cộng, nội quy, quy định cụ thể của cơ quan đến các cán bộ, công chức của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố để thực hiện.

Qua quán triệt, triển khai, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương thực hiện Quy chế văn hóa công sở được nâng lên, các cơ quan hành chính và đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đều chấp hành những quy định trong Quy chế văn hóa công sở, thể hiện ở trang phục khi thi hành công vụ gọn gàng, lịch sự, thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức, viên chức trong giờ làm việc và thi hành công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc được phân công…

Qua đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2015, có 98,8% công chức tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 93% công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành nhiệm vụ; 99,03% viên chức ngành Giáo dục hoàn thành nhiệm vụ trở lên… Việc cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Ninh Bình luôn gắn liền với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Hiện nay, Trung tâm Một cửa, một cửa liên thông thành phố Ninh Bình đã đầu tư cơ sở vật chất tương đối hiện đại và đang tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân ở 5 lĩnh vực với 25 thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND các xã, phường đã được đầu tư trang thiết bị cơ bản nhất để phục vụ cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính của Trung tâm Một cửa thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đã hạn chế việc sai hẹn đối với tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

Hàng năm, đã giải quyết 100% vụ việc cho tổ chức và cá nhân, không có tồn đọng. Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm chuyển nhận văn bản và xử lý công việc hàng ngày của thành phố; các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện việc ghi chép, phân công, giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc, ghi phiếu hẹn cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại bộ phận một cửa của thành phố cũng như UBND các xã, phường. Quá trình thực hiện luôn có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết công việc, quy định trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Tập trung đầu tư nguồn lực cho công tác cải cách hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, bộ máy hành chính Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thái Sơn / KD&PL