Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đầu tư cho giao thông nông thôn tạo động lực cho các lĩnh vực khác phát triển

4/5/2020 09:54   367
Giao thông vận tải (GTVT) là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nên được ưu tiên đầu tư trước với tốc độ nhanh hơn so với các ngành kinh tế khác, làm tiền đề và tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển...
Đường giao thông liên thôn xã Kỳ Phú (Nho Quan) đã góp phần phát triển kinh tế các xã khu vực miền núi.
 

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/1/2012 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, cụ thể hóa Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, sự phối hợp của các sở, UBND các huyện, thành phố, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành GTVT, hạ tầng giao thông của tỉnh đã từng bước được cải thiện làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng theo phương châm dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ.

 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngành GTVT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) sâu rộng trong toàn tỉnh, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, huy động vật liệu địa phương, sự đóng góp của nhân dân; đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn của các dự án nước ngoài (WB, ODA) để làm đường GTNT, tạo diện mạo mới cho nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, làm thay đổi bộ mặt của vùng nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, ngân sách địa phương, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và đóng góp của nhân dân trong tỉnh, trong 9 năm qua (2011 - 2019), từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cùng với nguồn lực đóng góp của cộng đồng dân cư với nhiều hình thức và cách làm khác nhau, người dân đã tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, góp công lao động, phá dỡ tường rào, cây xanh, di chuyển hàng nghìn cột điện, thông tin liên lạc và đường ống nước sạch để xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng và cứng hóa 4.216 km đường giao thông nông thôn.

 

Trong đó tỉnh đã hỗ trợ 206.080 tấn xi măng, làm được 12.929 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1.548 km. Hệ thống đường giao thông nông thôn đã có bước phát triển căn bản và nhảy vọt, làm thay đổi không chỉ về số lượng mà còn nâng cấp về chất lượng các tuyến đường thôn xóm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển văn hóa, xã hội và thu hút các lĩnh vực đầu tư về khu vực nông thôn, tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy vậy, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn vẫn còn những tồn tại, bất cập và thách thức: Một số địa phương triển khai còn chậm, chưa đồng đều và liên tục. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung và đường giao thông nông thôn nói riêng cần rất nhiều vốn, trong khi đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn rất thấp, đóng góp của nhân dân có hạn, sự vào cuộc của doanh nghiệp còn khiêm tốn và tham gia của các tổ chức tín dụng còn hạn chế. Việc khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống giao thông nông thôn chưa sát với thực tế, nhất là trong việc phân loại đường (trục xã, liên xã, đường thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng)...

Xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ mới đang đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung các nguồn lực của cả Nhà nước và nhân dân; trong đó có việc phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để thực hiện mục tiêu trên, cần tiếp tục: Huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển GTNT. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch phải phối hợp tốt với địa phương (cấp huyện, cấp xã). Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng vật liệu và thiết kế phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của địa phương, góp phần phát triển GTNT bền vững, thân thiện với môi trường. Dành sự quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý bảo trì hạ tầng GTNT, để kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí đầu tư xây dựng lại và việc khai thác kết cấu hạ tầng GTNT an toàn, hiệu quả.

Trên cơ sở chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn chắc chắn sẽ có những bước phát triển mới góp phần thiết thực để tỉnh Ninh Bình thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Theo baoninhbinh.org.vn