Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2020

29/9/2020 15:28   131
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020; phê duyệt danh sách 07 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), 05 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bổ sung 11 khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 11 xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020; phân công thành viên BCĐ tỉnh phụ trách 07 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án phân bổ vốn xây dựng NTM năm 2020; phương án xử lý công nợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tioeeu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với các huyện, xã điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho 35 xã trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh đã giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2019. Tổ chức tập huấn cán bộ nông thôn mới cấp huyện, Sở, ngành cho hơn 1.600 lượt người; tổ chức tham quan, học tập mô hình xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hóa; cập nhật phần mềm quản lý 19 tiêu chí NTM. Huyện Gia Viễn đã hoàn thiện các tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 1080/QĐ-TTg ngày 23/7/2020. Huyện đã tổ chức Lễ Công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới ngày 01/8/2020.

Trong 07 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô đã có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; 05 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 đã có 4/5 xã đã có quyết định công nhận xã NTM kiểu mẫu (xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp và xã Đồng Phong huyện Nho Quan).

Đến hết 30/9/2020 toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100/116 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 86%; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 52 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí/xã. Thẩm định xong 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã kiểu mẫu.

Trong 9 tháng đầu năm đã cấp thêm 11.095 tấn xi măng, làm được 324 tuyến đường với tổng chiều dài 63 km. Lũy kế đến ngày 25/9/2020 đã cấp 232.512 tấn xi măng, làm được 15.422 tuyến đường với tổng chiều dài 1.842 km đường giao thông.

Đến nay toàn tỉnh đã có 101 xã đã hoàn thành và được phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, còn 6 xã đang thực hiện dở dang, 04 xã chỉnh trang đồng ruộng và 08 xã không thực hiện do đất ít, gọn và đặc thù địa bàn. 

nguồn: Cổng TTĐT tỉnh