Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình: phấn đấu đến năm 2023 trở thành tỉnh nông thôn mới 5/8/2020

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh hướng tới xây dựng NTM toàn diện, thực chất, đi vào chiều sâu, nâng cao...