Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Nho Quan: Hiện đại hóa hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn

11/9/2020 10:21   59
Cùng với nỗ lực đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính, huyện Nho Quan đang từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nho Quan để giải quyết công việc.
 

Đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết: Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước huyện Nho Quan giai đoạn 2011-2020, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.

Đến nay, 100% các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã được trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, Internet, mạng chuyên dùng đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là hoạt động điều hành tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính cấp huyện là 100%, cấp xã 88%. Kỹ năng khai thác máy tính cũng được bồi dưỡng kịp thời; 100% cán bộ, công chức cấp huyện, trên 80% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thành thạo máy tính, Internet và các phần mềm phục vụ công vụ. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai vận hành phục vụ tốt cho các cuộc họp của tỉnh với huyện.

Huyện cũng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chữ ký số trong văn bản điện tử; tính đến tháng 2/2020 toàn huyện có 45 chữ ký số của tập thể (bao gồm UBND, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn) và 139 chữ ký số của cá nhân (lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn).

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành được duy trì và phát huy hiệu quả ở tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã. Hoạt động chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử được triển khai đồng bộ và khai thác hiệu quả qua Trang thông tin điều hành của huyện. Đến nay, có 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên mạng trong nội bộ các cơ quan Nhà nước tại cấp huyện đạt 85,1%, cấp xã đạt 80,5%. Hiện trạng kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cấp được thực hiện thông suốt, đồng bộ. 100% cán bộ, công chức cấp huyện và trên 80% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện: Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đối với cấp huyện đã đạt 85,1%, cấp xã đạt 80,5%. Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 được cung cấp trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của huyện. Các thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử của huyện. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 27 xã, thị trấn trong huyện đã sử dụng phần mềm một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

UBND huyện đã xây dựng và đưa vào áp dụng bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính cấp huyện từ năm 2015; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành các bước chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tại UBND cấp xã, có 18 xã đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và triển khai thực hiện trong năm 2020; 9 xã đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 từ năm 2019.

Qua quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Nho Quan đã từng bước tạo thói quen làm việc khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng và thống nhất; công chức, viên chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; việc đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn; giảm đáng kể hiện tượng gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ.

nguồn: Xuân Trường/baoninhbinh.org.vn