Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân

9/10/2020 16:24   68
Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành Quy chế làm việc của UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Cấp ủy, UBKT các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp luôn coi trọng việc củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy, bố trí đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cơ cấu ủy viên UBKT theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ… Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác chỉnh đốn xây dựng Đảng. 

Kết quả nổi bật là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh đã có sự đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 11/3/2019 về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh", đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hằng năm theo hướng toàn diện, đồng bộ, đúng quy trình, quy định; quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh phức tạp, tạo tiền đề phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 3.125 tổ chức đảng, 4.039 đảng viên (trong đó UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 1.463 tổ chức đảng và 2.347 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm); giám sát chuyên đề 2.438 tổ chức đảng, 3.092 đảng viên; kiểm tra 1.072 tổ chức đảng cấp dưới về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 651 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng… Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kiến nghị khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm. So với nhiệm kỳ trước, số đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra cũng như số đảng viên, tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật đều tăng. Điều đó cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã được tăng cường, quyết liệt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp, thường xuyên sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. 

Đồng chí Vũ Gia Long, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh được thực hiện nghiêm túc, khách quan trên tinh thần "không có vùng cấm", không có ngoại lệ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp đều chú trọng đưa nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát với phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã kiến nghị thu hồi trên 3,5 tỷ đồng do thanh toán khối lượng các công trình xây dựng, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng không đúng quy định và thu hồi hơn 350m2 đất giao tái định cư không đúng quy định.

Cùng với việc thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy còn làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ do cấp ủy giao, trong đó tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, thông báo, kết luận theo yêu cầu của UBKT Trung ương. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và một số đảng viên. Trong đó có 2 tổ chức đảng mà dư luận xã hội, địa phương quan tâm, bức xúc là Đảng ủy xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) và Đảng ủy xã Tân Thành (huyện Kim Sơn), đã đề nghị xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng; xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với 9 đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời yêu cầu thu nộp ngân sách Nhà nước trên 400 triệu đồng, 358,8 m2 đất giao tái định cư sai quy định. Qua đó đã tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm, ổn định tình hình địa phương.

Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, tình hình ở cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát đều ổn định, phát triển. Hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên bị thi thành kỷ luật đã thấy rõ khuyết điểm của mình, không có khiếu kiện. Một số trường hợp sau thời gian bị xử lý đã quyết tâm rèn luyện, tiến bộ, được tổ chức xem xét, đề bạt. Tình trạng né tránh, nể nang, xử lý không kiên quyết trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từng bước được khắc phục. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã cùng các Ban xây dựng Đảng, các ngành trong khối nội chính giúp các cấp ủy đảng trong tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu, thực chất hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

nguồn: Thùy Phương - Đức Lam/baoninhbinh