Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Xây những hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

13/10/2020 16:33   42
Ngày 13/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU "Về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". Kết quả thực hiện Nghị quyết số 08 đến nay đã góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Quyết tâm chính trị cao

Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện rõ quyết tâm chính trị xây dựng và củng cố tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa lãnh đạo của tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp và hoạt động của các đoàn thể trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Bên cạnh việc quan tâm phát triển nhanh về số lượng, đã đặc biệt coi trọng chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp; tổ chức đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp. Xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng được tiến hành đồng thời với xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tạo cơ sở chính trị vững chắc để công nhân lao động được rèn luyện, học tập, phấn đấu...

Mục tiêu được đặt ra là từ năm 2017 đến năm 2020, phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới từ 10 tổ chức đảng và kết nạp từ 150 đảng viên trở lên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó kết nạp từ 5 đảng viên là chủ doanh nghiệp trở lên. Đến năm 2020, phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới 15 tổ chức công đoàn và 15 tổ chức đoàn thanh niên trở lên; khuyến khích thành lập hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh hoặc ban liên lạc cựu quân nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có đủ điều kiện. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt trong sạch, vững mạnh từ 50% trở lên; các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hằng năm được phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Hiệu quả trên nhiều phương diện

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 13/3/2017, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; thống nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 đồng thời là Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo của tỉnh để tham mưu, giúp việc. Các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; mở rộng công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các chủ doanh nghiệp.

Tại thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 08, Đảng bộ tỉnh có 69 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với 1.820 đảng viên; 191 tổ chức công đoàn, 37 tổ chức đoàn thanh niên, 7 tổ chức hội cựu chiến binh, 23 tổ chức hội phụ nữ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, sau 3 năm thực hiện (đến tháng 6/2020), toàn tỉnh đã thành lập được 30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, gồm 16 chi bộ cơ sở và 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đạt 100% kế hoạch, với tổng số 173 đảng viên. Bên cạnh đó đã kết nạp được 498 đảng viên trong doanh nghiệp, đạt 111% kế hoạch; trong đó kết nạp được 12 đảng viên là chủ doanh nghiệp. 

Toàn tỉnh cũng đã thành lập được 83 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, đạt 184% kế hoạch, với tổng số 21.436 đoàn viên công đoàn. Cùng với đó là thành lập được 45 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch, với tổng số 1.992 đoàn viên thanh niên; thành lập 7 hội liên hiệp thanh niên; 5 câu lạc bộ cựu quân nhân và câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh trong doanh nghiệp.

Với kết quả đó, tính chung toàn tỉnh đã có 96 tổ chức đảng với 1.871 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong đó có 27 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 270 tổ chức công đoàn với tổng số 63.771 công đoàn viên; 65 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên với tổng số 4.320 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08, công tác xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Số tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp tăng lên; nhiều tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được củng cố, đã tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, qua đó khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 08 đã góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong đó góp phần quan trọng vào công tác phát triển đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

nguồn: Vân Giang - Trường Giang/baoninhbinh.org.vn