Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 1353
Lượt truy cập : 883230
54.174.43.27

Liên minh HTX tỉnh: Tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển kinh tế tập thể

18/11/2018 14:26   179
Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và được khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 21/2/2013; Luật Hợp tác xã năm 2012...
Các đại biểu tham quan gian trưng các sản phẩm nông nghiệp tại hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các HTX, doanh nghiệp năm 2017 do Sở Công thương và Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức. Ảnh: Đức Lam

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể..., nhiệm kỳ qua Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thể hiện rõ vai trò là tổ chức kinh tế - xã hội, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác và thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Ninh Bình (hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ thành lập mới HTX, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại...); đại diện cho HTX, tổ hợp tác trong các hoạt động đối ngoại; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX và các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể hóa Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri chỉ đạo việc đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, HTX, trong đó chỉ đạo cụ thể đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành, đoàn thể với những nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX; thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp… 

UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 22/ĐA-UBND về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020, trong đó quan tâm đến việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các HTX về đất đai, trụ sở làm việc, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012, tăng nguồn quỹ quay vòng phát triển HTX… 

Hàng năm, Liên minh chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề án, tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX, mô hình HTX hoạt động hiệu quả, các điển hình tiên tiến, nhất là các xã đăng ký về đích nông thôn mới. 

Liên minh đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ tín dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX. 

Nhiệm kỳ 2013-2018, Liên minh HTX tỉnh tích cực, đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển mới HTX trên cơ sở phát huy lợi thế, thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp địa phương như nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ, sản phẩm chăn nuôi, sản xuất rau an toàn,... góp phần tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Trong 5 năm, hỗ trợ, tư vấn thành lập mới được 96 HTX và 166 tổ hợp tác có đăng ký chứng thực tại UBND xã, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 361 HTX, 315 tổ hợp tác với gần 300.000 thành viên và người lao động. 

Doanh thu bình quân của các HTX nông nghiệp đạt 1,3 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 62 triệu đồng/HTX/năm; các HTX chuyên ngành đạt 2,5 tỷ đồng/năm (có HTX đạt gần 10 tỷ đồng như HTX Sinh Dược); lợi nhuận đạt 150 triệu đồng/HTX/năm, tăng 2,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Công tác biểu dương, động viên khen thưởng kịp thời đã tạo động lực hăng hái thi đua của thành viên và người lao động trong các HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp thành viên.

Với vai trò là cơ quan thường trực về phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi các HTX theo mô hình mới. Tính đến hết tháng 12 năm 2016, hoàn thành 100% các HTX trong diện phải tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012; sáp nhập, hợp nhất các HTX quy mô nhỏ, thôn, liên thôn, hoạt động kém hiệu quả thành quy mô toàn xã. 

Sau chuyển đổi, tổ chức lại, hợp nhất, về cơ bản hoạt động của HTX đã ổn định và từng bước phát triển, chất lượng các hoạt động dịch vụ, ứng dụng KHKT được nâng lên, cơ giới hóa được tăng cường, xuất hiện nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả, góp phần tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên. 

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh chủ động khảo sát, đề xuất xây dựng hỗ trợ các mô hình theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Cụ thể trong 2 năm triển khai 5 mô hình với tổng kinh phí hỗ trợ 820 triệu đồng. Bên cạnh đó Liên minh HTX tỉnh phối hợp, đề xuất, lồng ghép hỗ trợ 10 HTX, tổ hợp tác tư vấn xây dựng sản xuất, kinh doanh hiệu quả; chương trình xúc tiến thương mại; đào tạo cán bộ HTX với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng từ ngân sách; tham mưu Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-BCĐ về xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả giai đoạn 2016-2020. 

Kết quả, các mô hình điểm đang từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, các HTX đều có các hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp bao tiêu một số sản phẩm cho thành viên, có HTX hoạt động tốt doanh thu lên tới trên 10 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt khoảng 2,5 tỷ đồng.

Với sự hỗ trợ tích cực từ các chính sách của Trung ương, của tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã khẳng định được vai trò hỗ trợ kinh tế hộ, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho hơn 70% lao động nông thôn, hàng năm tổ chức bồi dưỡng cho từ 500 đến 650 cán bộ HTX; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm cho các HTX, mỗi năm có từ 30-50 HTX được hỗ trợ các hoạt động tham gia hội chợ, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cho 11 HTX với số tiền hỗ trợ hơn 500 triệu đồng; đã có 117 HTX được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất; gần 100 HTX tiếp cận với nguồn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng… 

Hoàn thành và phát huy hiệu quả hoạt động của khu trưng bày giới thiệu sản phẩm cho các HTX, nhất là sản phẩm nông sản, góp phần tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh… Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, niềm tin và sự gắn bó của các thành viên với tổ chức Liên minh HTX tỉnh ngày càng tăng cường.

Nhiệm kỳ 2018-2023 là nhiệm kỳ của “Đoàn kết - Hợp tác - Hội nhập - Phát triển bền vững”. Để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, về Luật HTX năm 2012. 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, chỉ đạo các HTX hoạt động đúng Luật HTX năm 2012; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; vận động sáp nhập, hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thành quy mô liên thôn, toàn xã; triển khai tuyên truyền thực hiện chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả; triển khai thực hiện các Đề án của Liên minh HTX Việt Nam. 

Chủ động, tích cực nắm chắc tình hình thành viên, nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX, tập trung về kỹ năng quản lý, điều hành, nghiên cứu và dự báo thị trường. 

Tổ chức tốt các chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh; phối hợp với các trung tâm, trường, các Ban của Liên minh HTX Việt Nam; các tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp... để huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ cho các thành viên. 

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 8 gian hàng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm thành viên; hỗ trợ các HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; phát hành Bản tin kinh tế tập thể tỉnh đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; nâng cao hiệu quả hoạt động, tuyên truyền của trang thông tin điện tử lmhtxninhbinh.org.vn…

Nguồn: baoninhbinh.org.vn