Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình: Tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ 2020

14/1/2020 18:25   174
Chiều ngày 13/01/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Quang cảnh Hội nghị
 

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp cấp huyện.

Trong năm 2019, năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc chỉ đạo, tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đến việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL. Nổi bật là việc: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng, thu hút 149.875 người dự thi; hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” do Bộ Tư pháp- Bộ Lao động Thương Binh xã hội-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, với hơn 13.000 học sinh, sinh viên dự thi, Ninh Bình là địa phương liên tục dẫn đầu toàn quốc ở các tuần của Vòng loại Cuộc thi; 100% các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng tham gia; một số nhà trường có 100% tổng số học sinh tham gia, đứng Top đầu trong toàn quốc; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên Hội đồng phối hợp cấp huyện trong việc triển khai thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực chủ động triển khai đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị và địa phương như: mô hình “Mỗi tuần một điều luật” “Cổng trường an toàn giao thông” “Xe thư viện lưu động đa phương tiện”; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý...Với những thành tích đã đạt được, năm 2019, ngành Tư pháp Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Minh Thường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp, các ngành, các địa phương nhất là các ngành thành viên Hội đồng phối đồng phối hợp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị các ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố trong thời gian tới, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung triển khai thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó tập trung quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương về Đại hội các cấp tới toàn thể các cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới về đất đai, môi trường, thủ tục hành chính, an toàn giao thông, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống xâm hại trẻ em..và những vấn đề dư luận xã hội, người dân quan tâm hoặc những vấn đề cần định hướng dư luận.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung vào một nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2016-2020; tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”; phát huy và nhân rộng những hình thức, mô hình PBGDPL sáng tạo, hiệu quả trên thực tế; tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên địa bàn tỉnh.

3. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theoq uy định; thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ mà trọng tâm là xây dựng Trang Website phổ biến giáo dục pháp luật dùng chung của tỉnh; tủ sách pháp luật điện tử; tăng cường phổ biến pháp luật trên trang Website của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; xây dựng đảng bộ, chính quyền cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.  

5. Quan tâm, tạo điều kiện bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc triển khai các Chương trình, đề án, nhiệm vụ mới về phổ biến giáo dục pháp luật.

Mai Hoa, Sở Tư pháp Ninh Bình