Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 1932
Lượt truy cập : 1479049
18.232.125.29

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/9/2019 17:06   9728
Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”. Sau 5 năm triển khai thực hiện các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; nâng cao trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TU, ngày 15/10/2007 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo đến năm 2010”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24/10/2016 về “giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020”, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo hàng năm của tỉnh từ 1,5% đến 2% (riêng các xã nghèo giảm từ 3% đến 4%/năm). UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 14/3/2017 về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020, theo đó  ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 5.000 triệu đồng/năm, ngân sách huyện/thành phố bố trí tối thiểu 500 triệu đồng/năm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác tín dụng chính sách; đồng thời phối hợp kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp quan tâm hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhất là về tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phương thức cho vay ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng đồng hành giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua thực hiện ủy thác đã tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập hợp lực lượng, củng cố, nâng cao cả về số lượng, chất lượng phong trào hoạt động, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tiếp cận được nhiều hoạt động lồng ghép như hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí.

Nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách

Xác định tín dụng chính sách là khâu then chốt trong công tác giảm nghèo, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn được Trung ương cân đối hàng năm, mặc dù điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn lực ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hàng năm UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt năm 2018, UBND tỉnh đã bố trí 30 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nâng tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 30/6/2019 là 82.434 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,53% tổng nguồn vốn, tăng 70.144 triệu đồng, gấp 6,7 lần trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. 

Hoạt động của Tổ Giao dịch xã Ngân hàng Chính sách xã hội tại trụ sở xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn
 

Để triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách đến người dân trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm bố trí địa điểm giao dịch của Tổ Giao dịch xã Ngân hàng Chính sách xã hội trong khuôn viên Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; đảm bảo an ninh, an toàn, thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

 Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, tín dụng chính sách xã hội ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW, công tác chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách ở địa phương được đặc biệt chú trọng từ cấp tỉnh xuống cơ sở, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đến nay đã có 476.382 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với doanh số cho vay đạt 6.987.296 triệu đồng, góp phần quan trọng vào việc giúp trên 70 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; giải quyết tạo việc làm cho trên 122 nghìn lao động, giúp trên 110 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chi phí học tập, 1.620 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở, xây dựng gần 200 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giúp trên 100 nghìn hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh, giai đoạn 2001-2005 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,38% xuống còn 5,8%; giai đoạn 2006-2010 giảm từ 18,02% xuống còn 6,87%; giai đoạn 2011-2015 giảm từ 12,4% xuống còn 3,92% và giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,46% xuống còn 3,63% đến cuối năm 2018.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, tồn tại: Cấp uỷ, chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, do đó chất lượng tín dụng chính sách còn hạn chế. Việc dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo các đối tượng chính sách chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Một số huyện chưa ưu tiên cân đối ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách. Công tác tuyên truyền của một số tổ chức hội, đoàn thể cấp xã chưa thực sự hiệu quả, còn một số hội viên chưa nhận thức đầy đủ về các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi do đó chưa mạnh dạn vay vốn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục quan tâm bố trí vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo thường xuyên việc điều tra, rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện cho các đối tượng này được kịp thời vay vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khen thưởng cho các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW
 

 Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác ủy thác tín dụng, bảo đảm việc cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, cải thiện được đời sống vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình và xây dựng văn hóa cộng đồng trên địa bàn dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, các cơ chế tín dụng chính sách xã hội; sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến người dân với hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Biểu dương, nhân rộng các mô hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; biểu dương các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

                                                  Thanh Phương - Văn phòng Tỉnh ủy