Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình viết tiếp truyền thống Ngành Nội chính Đảng

Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 133/NQ-TW về việc thành lập Ban Pháp chế của Trung ương Đảng (sau này là Ban Nội chính Trung ương). Từ khi thành lập cho đến nay, mặc dù tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ngành Nội chính Đảng có sự thay đổi nhưng Ngành Nội chính Đảng vẫn không ngừng trưởng thành và phát triển.

Thực hiện Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 23/12/1991 của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, ngày 01/3/1994, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Quyết định số 148/QĐ-TU, về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 6/2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 16/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 984-QĐ/TU và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2013 với chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP).

Sau 07 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống Ngành Nội chính Đảng, trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác nội chính và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật:

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực công tác nội chính, PCTN và CCTP, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản: Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp hàng năm; Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát,…

Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh, đồng thời thông qua việc xử lý đơn thư nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lựa chọn đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Theo dõi 16 vụ án tham nhũng và các phiên tòa xét xử những vụ án điểm, vụ án rút kinh nghiệm, vụ án được dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Các vụ án được điều tra, truy tố, xét xử công khai với mức hình phạt nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản, chủ trương của Đảng: Sơ kết 05 năm Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Xác định kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan nội chính trong tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật về nội chính, PCTN và CCTP. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ năm 2013 đến nay đã chủ trì nhiều cuộc kiểm tra, giám sát và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần phòng ngừa vi phạm, đưa công tác nội chính, PCTN và CCTP ngày càng đi vào nề nếp. Thực hiện hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Qua rà soát, đã kiến nghị nhiều nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về cơ chế chính sách và kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra. Tổ chức hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho Bộ phận tham mưu giúp việc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng cấp huyện theo Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong công tác phối hợp, thẩm tra, thẩm định, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm là cơ quan tham mưu tổng hợp về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP. Thực hiện nhiệm vụ phối hợp tham gia công tác cán bộ, hàng năm đã tiến hành thẩm tra và tham gia ý kiến giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm và hiệp y bổ nhiệm nhiều cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định. Chủ trì, phối hợp thẩm định các đề án, văn bản quan trọng về công tác nội chính, PCTN và CCTP của cấp ủy do các cơ quan trong khối nội chính đề xuất trước khi trình Tỉnh ủy ký ban hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng tính khả thi của các đề án văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2021. Chủ trì và phối hợp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, trọng tâm là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác CCTP đối với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và kiểm tra, giám sát chuyên đề một số lĩnh vực trong chiến lược cải cách tư pháp. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng tình hình, ưu điểm đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đối tượng được kiểm tra, giám sát, từ đó tham mưu những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tiếp Công dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại các phiên tiếp theo quy định, qua đó đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Chủ trì giao ban công tác nội chính, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp đánh giá chính xác tình hình, kết quả công tác nội chính PCTN và CCTP hàng tháng, quý, năm. Làm tốt vai trò là cơ quan chủ trì, phối hợp trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; tham gia các buổi đối thoại, làm việc với các cơ quan, đơn vị nắm tình hình giải quyết đơn thư của công dân; quan tâm, chú trọng nắm tình hình, xử lý đơn, thư, tiếp công dân trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc việc trực và xử lý các thông tin kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng của Tỉnh uỷ, các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được trao đổi, giải thích và hướng dẫn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời gian qua, mặc dù với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, đồng thời phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận và đánh giá cao công sức đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, trong những năm qua, tập thể và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, công chức của Ban.

Kế thừa và phát huy truyền thống 55 năm Ngành Nội chính Đảng, để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính trong tình hình mới, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN và CCTP theo hướng trung thành, bản lĩnh, liêm chính, tận tụy góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hai là, tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội, đặc biệt là trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba là, tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư theo quy định; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Bốn là, tham mưu cấp ủy tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Năm là, duy trì và thực hiện thường xuyên hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan thuộc khối nội chính của tỉnh; chủ động phối hợp với cơ quan tố tụng theo dõi tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, án tham nhũng và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Với truyền thống vẻ vang của Ngành Nội chính Đảng, tin tưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

                                                                          Lưu Danh Tuyên
                                                            Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
                                                             Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác