Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Hướng dẫn số 2424/BNV-CCVC ngày 05/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng; xét đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Tờ trình số 43-TTr/BNCTU ngày 14/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch   thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy như sau: ......, chi tiết xem ở dưới đây: