Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

15/1/2021 10:38   5225
Sáng ngày 15/01/2021, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ 35 và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Trưởng BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng phòng: An ninh chính trị nội bộ, Công tác chính trị (Công an tỉnh), Trưởng Ban Tuyên huấn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trưởng Ban Chính trị (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh); thành viên Tổ giúp việc BCĐ 35 cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
 

Trong năm 2020, BCĐ 35 tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước. Làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19 tới người dân. Chỉ đạo làm tốt công tác định hướng, quản lý báo chí; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 với Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại theo phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thông tin đối ngoại trên cơ sở bám sát những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam và vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư... Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình đến bạn bè trong nước, quốc tế; giữ vững môi trường chính trị ổn định, tập trung phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, thành viên 2 BCĐ đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại. Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn sắp tới, 2 BCĐ cũng thống nhất đề ra 7  nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ phát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Thống nhất ý kiến các đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí yêu cầu, đối với Ban Chỉ đạo 35 cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đưa thông tin sai sự thật; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác quản lý báo chí - xuất bản, thông tin, truyền thông. Kịp thời tuyên truyền, định hướng và có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động và tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng để chủ động, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội.

Đối với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ yêu cầu tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trọng tâm là quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các cấp, các ngành, cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trước mắt tập trung tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021; Năm Du lịch quốc gia 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của các cấp, các ngành. Nâng cao chất lượng thông tin của các cơ quan báo chí của tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, tiềm năng, lợi thế bằng nhiều hình thức để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                                                                   Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy