Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

15/10/2020 09:13   47
Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chính thức ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta; sau đó là ban kiểm tra các cấp và nay là Ủy ban kiểm tra (UBKT) được thành lập từ Trung ương đến cơ sở.
Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát.
 

Trong suốt chặng đường 72 năm qua, gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng, đội ngũ những người làm công tác kiểm tra đã không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng nói chung, những năm qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng để tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao và các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. 

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần ổn định chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những thuận lợi cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

Có được những kết quả trên là do ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. 

Cấp ủy, UBKT các cấp luôn coi trọng việc củng cố và kiện toàn về tổ chức, bộ máy, bố trí đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu ủy viên UBKT theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh có sự đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực; nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được nâng lên rõ rệt. 

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định của Điều lệ Đảng và các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh phức tạp, tạo tiền đề phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 3.125 tổ chức đảng, 4.039 đảng viên (trong đó UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 1.463 tổ chức đảng và 2.347 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm); giám sát chuyên đề 2.438 tổ chức đảng, 3.092 đảng viên; kiểm tra 1.072 tổ chức đảng cấp dưới về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 651 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 72 tổ chức đảng cấp dưới về quản lý, sử dụng tài chính Đảng; kiểm tra 1.355 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 4 tổ chức đảng và 54 đảng viên thuộc thẩm quyền. 

Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 1.357 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.054, cảnh cáo 182, cách chức 15, khai trừ 106; thi hành kỷ luật đối với 35 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 31, cảnh cáo 4; đồng thời có văn bản chỉ đạo, phối hợp xử lý đồng bộ về chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên là cán bộ, công chức có vi phạm. 

Trong đó nét nổi bật trong nhiệm kỳ là: UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Cụ thể UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới và 34 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và công tác cán bộ... 

Trong đó, đã kiểm tra cách cấp đối với 5 tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm mà dư luận quan tâm, bức xúc; kiểm tra 1 cấp ủy viên cùng cấp và 13 cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Qua kiểm tra, kết luận 12/12 tổ chức đảng, 34/34 đảng viên được kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu hồi trên 3,5 tỷ đồng do thanh, quyết toán các công trình xây dựng, hỗ trợ đền bù GPMB không đúng quy định và thu hồi 358,8 m2 đất giao tái định cư sai quy định. 

Trong đó 1/12 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; 13/34 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Số đảng viên có vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đã yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Các cuộc kiểm tra đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, nhất là việc xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp… 

Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, tình hình ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát đều có chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đã tâm phục, khẩu phục; chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền, không có khiếu nại đến cấp tỉnh và cấp Trung ương phải giải quyết; góp phần có hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tạo tiền đề tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Với thành tích đạt được trong những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cấp có thẩm quyền tặng nhiều Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 72 năm qua và kết quả, thành tích trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh; trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh nguyện đoàn kết, ra sức học tập, công tác, phát huy truyền thống của ngành, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành có chất lượng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời đề cao trách nhiệm của UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy, UBKT các cấp và nhân sự đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, với phương châm "giám sát phải mở rộng"; "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", để chủ động phòng ngừa vi phạm và phát hiện những nhân tố mới, những cán bộ tốt. 

Bốn là, quan tâm kiện toàn bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp có đủ số lượng, nâng cao chất lượng; bảo đảm cho cơ quan kiểm tra và UBKT các cấp luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ nội bộ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; có trình độ, nghiệp vụ tinh thông; có văn hóa kiểm tra để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Năm là, sau đại hội đảng bộ các cấp, UBKT phải chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBKT; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT cấp mình. Xây dựng kế hoạch để mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các đồng chí thường trực cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tô Văn Từ
(TVTU, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)