Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đảng bộ Huyện Kim Sơn học tập, làm theo lời Bác

30/3/2020 08:34   248
Những năm qua, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Kim Sơn là một huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Ninh Bình, được thành lập năm Kỷ Sửu (1829), là kết quả của công cuộc khẩn hoang do Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ trực tiếp lãnh đạo. Đây là huyện duy nhất của tỉnh Ninh Bình có khoảng 15 km bờ biển, hàng năm được phù sa bồi đắp lấn ra biển từ 80 đến 100m, tạo ra vùng bãi bồi mầu mỡ; vùng ven biển có Cồn Nổi cách đất liền 3km theo đường chim bay, diện tích trên 500 ha; trong đất liền có rất nhiều hệ thống sông ngòi, đặc biệt là sông Đáy, Sông Vạc, sông Càn.

Hiện nay, huyện Kim Sơn có 23 xã và 2 thị trấn với dân số trên 18 vạn người, trong đó có 47,07% dân số là người Công giáo và 5,22% dân số theo đạo Phật. Đảng bộ huyện Kim Sơn có 72 tổ chức cơ sở Đảng với trên 7.930 đảng viên sinh hoạt tại 459 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 25 đảng bộ xã, thị trấn; 298 chi bộ thôn, xóm, phố và 45 chi bộ cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ huyện Kim Sơn luôn đổi mới nội dung, cách thức chỉ đạo, triển khai trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định lựa chọn rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo, cụ thể hóa; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ. Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển rõ rệt. Đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Đến hết năm 2019, đã có 17/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Kim Sơn học tập, triển khai
Chuyên đề năm 2020 
 

ĐỔI MỚI CÁCH THỨC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành; bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát hợp thực tiễn địa phương. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 4 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trực tiếp qua truyền hình cho cán bộ chủ chốt của huyện, thường trực đảng ủy các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học, theo dõi trực tiếp qua sóng Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình, phân công cán bộ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xuống dự, tham gia học tập, kết thúc buổi học tập có nhận xét đánh giá tinh thần, ý thức trách nhiệm của đại biểu dự hội nghị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện.

Đối với các chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị triển khai, nghiêm túc, hiệu quả tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (1). Sau học tập, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký phương hướng phấn đấu ngắn gọn, cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và vị trí công tác của từng cán bộ, đảng viên. Phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã thường xuyên dự, theo dõi, kiểm tra; đối với các chi bộ thuộc đảng bộ các xã, thị trấn, phân công lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, định kỳ hàng tháng xuống dự sinh hoạt cùng với các chi bộ.

Chỉ đạo các cơ quan đảng, chính quyền, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến xã, thị trấn duy trì thường xuyên, nền nếp việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Trong quá trình sinh hoạt, các đơn vị đều đọc (hoặc kể, thuyết trình) các câu chuyện về Bác theo tài liệu hướng dẫn và liên hệ với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, gắn với biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, thật sự xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Từ năm 2018 đến nay đã có hơn 800 lượt tập thể, cá nhân đã được biểu dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Căn cứ vào nhiệm vụ, điều kiện và tình hình thực thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo, cụ thể hóa. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử theo Quyết định số 478-QĐ/TU, ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy Ninh Bình và tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và người lao động hàng năm. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Năm 2017, phát hành 520 cuốn “Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến tất cả các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện; phân công 27 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên khối Đảng, đoàn thể cấp huyện dự sinh hoạt định kỳ hằng tháng với các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn. Năm 2018, ban hành Quyết định kèm theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; phân công thêm 27 đồng chí lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn định kỳ hằng tháng. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc tổ chức đối thoại với Nhân dân theo Quyết định số 1248-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2018, 2019, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ lựa chọn, đăng ký những việc cấp bách, bức xúc, tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo và một số vụ việc tồn đọng kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường.

Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngoài việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại với Nhân dân; ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 17/5/2017 về “Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác tổ chức xây dựng đảng”; chỉ đạo UBKT Huyện ủy tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó có kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

CHUYỂN BIẾN NỔI BẬT SAU HƠN 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Từ những nội dung được chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nội dung quan trọng và là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành, triển khai theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã từng bước đi vào nền nếp, nghiêm túc cả về nội dung triển khai, tinh thần, kỷ luật, ý thức tham gia học tập của cán bộ, đảng viên. Thái độ, tinh thần, trách nhiệm ứng xử trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công việc được nâng lên, có bước chuyển rõ rệt. Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”; đa số cán bộ chủ chốt các cấp đã gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, tiếp thu ý kiến góp ý cho bản thân và tích cực sửa chữa khuyết điểm.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy luôn dành nhiều thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, phố, trường học; làm việc với nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, trong thực thi công vụ, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thi hành pháp luật của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc giao ban định kỳ với Bí thư chi bộ thôn, xóm, phố. Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện phân công cấp ủy, đảng viên chi bộ cơ quan của xã, thị trấn dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, khối, phố. (Từ tháng 9/2017 đến nay, đã có hơn 1.200 lượt cán bộ xuống dự).  Qua đó, nền nếp, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ thôn xóm, phố, khối phố được nâng cao; có nhiều đề xuất, kiến nghị để cấp ủy các cấp chỉ đạo giải quyết. Để giải quyết các kiến nghị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Thường trực Huyện ủy đã thành lập Tổ giúp việc giải quyết các kiến nghị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2019 đã có trên 300 ý kiến của các chi bộ được gửi tới các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải quyết. Các đảng bộ, chi bộ đã đăng ký tập trung giải quyết đơn thư, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Năm 2018, đăng ký, giải quyết 127 việc; tổ chức 26 hội nghị đối thoại với Nhân dân, với 376 ý kiến; năm 2019, đăng ký, giải quyết 126 việc, tổ chức 29 hội nghị đối thoại với Nhân dân, với 266 ý kiến; qua đối thoại đã kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của Nhân dân, chấn chỉnh kịp thời.

Thường trực huyện ủy Kim Sơn đối thoại với Bí thư đoàn trong toàn huyện
 

Đặc biệt, để phát hiện tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn đã duy trì thực hiện đối thoại với đại diện các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Kim Sơn đã tổ chức thành công 07 cuộc đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể ở 298 khu dân cư; hiệu trưởng các trường mầm non, tiêu học, THCS, trạm trưởng y tế xã,…Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở được xem xét, giải quyết, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Năm 2018, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn nghỉ công tác do thực hiện việc bố trí sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, phố theo thông báo số 911-TB/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; giải quyết rứt điểm những băn khoăn, kiến nghị, tạo sự đồng thuận.

Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 50 mô hình được thực hiện có hiệu quả, nổi bật, như mô hình: Tự học, tự rèn, tự đào tạo của Công an huyện; Ngôi nhà khăn quàng đỏ, Thanh niên thắp sáng đường quê của Huyện Đoàn; Đơn vị không khói thuốc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Vườn rau của bé của Chi bộ trường Mầm non xã Đồng Hướng; Mô hình chuyển đổi ruộng đất kém hiệu quả sang phát triển kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Thế Cầu; Vận động nhân dân vùng giáo hiến tặng giác mạc và hiến máu nhân đạo của Hội chữ thập đỏ xã Văn Hải;… Riêng phong trào hiến tặng giác mạc trong cộng đồng dân cư huyện Kim Sơn đã cổ vũ và hình thành một mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên nhiệt tình tham gia vận động, tuyên truyền về hiến tặng giác mạc và trở thành điểm sáng trên toàn quốc. Từ năm 2007 đến nay, huyện Kim Sơn đã có 11.593 người đăng ký hiến tặng giác mạc khi qua đời/50 nghìn người trong cả nước đăng ký hiến tặng; có 338 người/680 người hiến tặng giác mạc thành công trong toàn quốc. Năm 2019, toàn huyện Kim Sơn có thêm 593 người đăng ký hiến tặng giác mạc; 51 ca đã hiến tặng thành công.

Những việc làm thiết thực trên được Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối kết hợp với các cấp, các ngành tuyên tuyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều nội dung và hình thức khá phong phú. Thông qua tài liệu tuyên truyền; thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Bản tin Thông báo nội bộ huyện, Trang thông tin điện tử của huyện, Đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở; qua sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; qua hành động cụ thể đã tác động thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Thế Cầu trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp từ việc chuyển đổi ruộng đất kém hiệu quả. 
 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng bộ huyện Kim Sơn xác định tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục duy trì thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2020 của Trung ương Đảng, Chủ đề năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chi bộ, đảng bộ và các cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng sinh hoạt; thực hiện nghiêm túc việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; lấy kết quả thực hiện nội dung các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Xác định cụ thể và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những việc quan trọng, cấp bách, phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, đất đai. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, gắn với biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; tạo ra phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, trong đó, chú trọng nội dung biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc hằng tháng. Khuyến khích các đơn vị thực hiện hàng tuần, mở rộng xuống đơn vị cấp thôn, xóm, khối, phố; tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết hàng năm, biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt, phê bình đơn vị thực hiện không nghiêm túc.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác; đồng thời phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc. Chủ động nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để giải quyết kịp thời, nhất là vấn đề nhạy cảm, bức xúc. Vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo nói chung, đồng bào công giáo nói riêng tích cực phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đinh Kiên Cường, Ban Tuyên giáo Tinh ủy

-------------------------------------------------------
(1) Chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ  cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; chủ đề năm 2019 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; chủ đề năm 2020 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.