Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kết nạp đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, thực trạng và đề xuất giải pháp trong thời gian tới

1/4/2021 08:13   158
Phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trẻ hóa đội ngũ ĐV, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, BTVTU và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ phát triển ĐV, vừa bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ ĐV trong Đảng bộ tỉnh.

Đến thời điểm 31/12/2020, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 12 đảng bộ trực thuộc (gồm 06 đảng bộ huyện, 02 đảng bộ thành phố, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), 669 tổ chức cơ sở đảng (gồm 250 đảng bộ cơ sở, 419 chi bộ cơ sở), 14 đảng bộ bộ phận và 3.179 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 73.146 đảng viên. Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng. Về trình độ học vấn, đảng viên biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ 173 đồng chí (bằng 0,2%); tiểu học 1.790 đồng chí ( bằng 2,4%); trung học cơ sở 15.237 đảng viên (bằng 20,8%); trung học phổ thông 55.946 đảng viên (bằng 76,5%). Về trình độ chuyên môn, sơ cấp 7.240 đồng chí (bằng 9,9%); trung cấp 12.338 đảng viên (bằng 16,9%); cao đẳng 6.785 đảng viên (bằng 9,3%); đại học 27.771 đảng viên (bằng 38%); thạc sĩ 2.800 đảng viên (bằng 3,8%); tiến sĩ 62 đảng viên (bằng 0,1%). Trình độ lý luận chính trị sơ cấp 31.685 đảng viên (bằng 43,3%); trung cấp 17.580 đảng viên (bằng 24%); cao cấp, cử nhân 2.563 đảng viên (bằng 3,5%). Đa số đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; hằng năm, bình quân có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Thực trạng công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để thảo luận về công tác kết nạp đảng viên, nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp tăng cường việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy làm tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kết nạp đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với quản lý, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn với kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong kiểm điểm, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng để giúp quần chúng và đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, xác định động cơ đúng đắn trên cơ sở giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chi bộ đã bồi dưỡng 15.920 quần chúng trong nguồn kết nạp Đảng, trong đó quần chúng trong nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên thanh niên 8.232 người; quần chúng trong nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên công đoàn 3.537 người. Hiện nay, toàn tỉnh còn 70.216 công đoàn viên và 169.178 đoàn viên thanh niên chưa là đảng viên.

Đồng chí Bí thư chi bộ thôn Đồi Phương trao Quyết định kết nạp đảng viên cho thanh niên ưu tú Phạm Văn Chinh và Nguyễn Văn Xây. Nguồn: baoninhbinh.org.vn
 

Từ năm 2016 đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 10.117 đảng viên, đạt 105% kế hoạch (cụ thể, năm 2016 kết nạp 2.129 đảng viên, đạt 106%; năm 2017 kết nạp 2.061 đảng viên, đạt 103%; năm 2018 kết nạp 2.142 đảng viên, đạt 107%; năm 2019 kết nạp 2.084 đảng viên, đạt 104%; năm 2020 chỉ tiêu 1.600 đảng viên, đã kết nạp 1.701 đảng viên, đạt 106%). Chất lượng đảng viên mới kết nạp không ngừng được nâng lên, đa số đảng viên có trình độ từ trung học phổ thông trở lên, tỷ lệ đảng viên được đào tạo về chuyên môn, nhất là đại học và sau đại học ngày càng tăng, cụ thể về trình độ học vấn: Trung học cơ sở 522 đảng viên (bằng 5,2%), trung học phổ thông 9.588 đảng viên (bằng 94,8%); trình độ chuyên môn sơ cấp 633 đảng viên (bằng 6,3%), trung cấp 1.126 đảng viên (bằng 11,1%); cao đẳng 965 đảng viên (bằng 9,5%); đại học 5.736 đảng viên (bằng 56,7%); thạc sĩ 471 đảng viên (bằng 4,7%); tiến sĩ 01 đảng viên. Để xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định. Tổng số đảng viên được rà soát bình quân các năm là 71.765 đảng viên; nhiệm kỳ 2015-2020 đã đưa ra khỏi Đảng 394 đảng viên do vi phạm quy định, nguyên tắc của Đảng.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, có thể thấy các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên; xác định rõ được công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, là một chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết đại hội đảng các cấp nên đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được lãnh đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả và hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Hầu hết đảng viên được kết nạp có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên còn có những hạn chế, bất cập như công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đảng, nhất là cho thế hệ trẻ ở một số nơi còn coi nhẹ, chưa tạo được động lực phấn đấu cho quần chúng. Thực tiễn hiện nay không ít quần chúng, nhất là người lao động trực tiếp ở các khu, cụm công nghiệp không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt việc khảo sát, tạo nguồn kết nạp đảng viên; kết quả kết nạp đảng viên thời gian qua ở một số nơi chưa đạt chỉ tiêu, có chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp hằng năm không ổn định; cơ cấu đảng viên được kết nạp thiếu cân đối, tỷ lệ đảng viên là nữ, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở nông thôn, là đoàn viên thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên giảm dần. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số tổ chức đảng còn thấp; một số quần chúng chưa được rèn luyện, thử thách nhiều, ý chí phấn đấu thấp, do vậy không ít trường hợp sau một thời gian được kết nạp đã bị cấp có thẩm quyền khai trừ, xóa tên ra khỏi Đảng.

Nguyên nhân của hạn chế, bất cập nêu trên được nhận định do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, do vậy chỉ đạo, thực hiện chưa quyết liệt, chưa quan tâm thường xuyên; nguồn kết nạp đảng viên ngày càng khó khăn có sự dịch chuyển lao động rất lớn từ khu vực nông thôn đến các khu, cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; trong khi đó nhiều doanh nghiệp hiện nay chưa có tổ chức đảng, tổ chức đoàn thanh niên nhưng chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện thành lập. Người lao động trong doanh nghiệp làm việc không ổn định, thường xuyên “nhảy việc”, chủ yếu chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập để mưu sinh. Đây là những vấn đề đặt ra cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới đối với công tác phát triển đảng viên.

Đề xuất những giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025

Trong những năm tới, dự báo công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục khó khăn, nhất là nguồn kết nạp đảng viên ở khu dân cư, các đơn vị hành chính ngày càng giảm dần. Để thực hiện tốt chỉ tiêu và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên giai đoạn 2021-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp để công tác phát triển đảng viên để bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trong đó trọng tâm là thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, qua đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giáo dục cho quần chúng giác ngộ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đảng và vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt hơn nữa về công tác phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng sát với thực tiễn, có tính khả thi cao; quan tâm đến đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo; đặc biệt các đối tượng nguồn là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên các trường trung cấp nghề, sinh viên các trường đại học - cao đẳng và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước do nguồn ở những đối tượng này còn rất dồi dào và ổn định. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các đối tượng thuận lợi trong việc tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới cần phải linh hoạt trong việc mở lớp như tổ chức học bằng hình thức trực tuyến, học vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, bố trí địa điểm, thời gian cho phù hợp với từng đối tượng học để quản lý, kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm tạo điều kiện để cử quần chúng, đảng viên dự bị tham gia học tập như về thời gian, bố trí phân công công việc, hỗ trợ kinh phí... để động viên, khích lệ quần chúng, đảng viên mới tham gia học tập nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động trong lao động, sản xuất, học tập, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… để phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Việc xem xét, kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có nhận thức và động cơ vào Đảng đúng đắn, thực sự là những nhân tố góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh. Song song với công tác phát triển đảng viên, phải thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chắc chắn với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ tỉnh sẽ đạt được nhiều kết qủa tích cực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra./.

Nguyễn Quốc Toản, Ban Tổ chức Tỉnh ủy