Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 395
Lượt truy cập : 1054325
18.204.2.53

Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

22/5/2019 10:52   178

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát, gắn bó với cơ sở và xuất phát từ tình hình thực tiễn, nhất là những khó khăn ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh, ngày 01/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 140-QĐ/TU và Quy định số 141-QĐ/TU phân công 55 cơ quan, đơn vị phụ trách và 56 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Sau 3 năm triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU.

 Quán triệt phương châm “xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp kết nghĩa là cần thiết”, các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa, xã đặc thù và các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả cụ thể:

Các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã triển khai nhiều giải pháp như: phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách; khảo sát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới; chủ động phối hợp với các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của xã, do vậy đã có nhiều mô hình, việc làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả giúp xã đặc thù trên các lĩnh vực. Tích cực tư vấn, giúp đỡ xã đặc thù trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Huy động, xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ các xã đặc thù đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư. Thực hiện phân công cán bộ định kỳ về dự và hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội cụ thể, thiết thực. Đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 33 ngôi nhà (24 nhà tình nghĩa, 06 nhà đại đoàn kết, 01 nhà mái ấm tình thương, 01 nhà mái ấm công đoàn và 01 nhà khăn quàng đỏ); xây dựng 15 nhà văn hóa thôn, xóm; sửa chữa, nâng cấp 09 trường học, 04 trạm y tế; tặng 107 bộ máy vi tính, 07 máy in, 7.120 suất quà, 180 suất học bổng, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.700 người vv...

 Đối với xã đặc thù thực hiện phương châm “xã là chính”, các xã đặc thù đã thực hiện tốt công tác quán triệt mục đích, ý nghĩa việc triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU, do đó đã nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thông qua đó đã tạo thêm động lực giúp các xã đặc thù khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực để vươn lên phát triển, trong đó đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm trước hết là của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân là chính, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Trong quá trình triển khai, nhiều xã đặc thù chủ động rà soát, đánh giá những thuận lợi, nhất là những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đã tranh thủ được sự tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa nên nhiều xã đã đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Các huyện, thành phố đã phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp phụ trách việc triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU trên địa bàn; xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tăng cường đầu tư nguồn lực từ ngân sách cho các xã đặc thù, trong đó ưu tiên đầu tư đối với các xã còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm động viên, hỗ trợ thiết thực, giúp các xã đặc thù trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua 03 năm thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Nhiều cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những giải pháp, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực trong việc tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù, kết quả các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Nhiều xã đặc thù đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140-QĐ/TU, do vậy đã đạt được những kết quả khá rõ nét trên các lĩnh vực như: kinh tế - xã hội đã có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, xây dựng được một số mô hình phát triển kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả cao, tạo được nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị tiếp tục được hoàn thiện và đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều thay đổi; mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả cao, đã có 23/56 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 90/119 xã, góp phần giúp 02 huyện Hoa Lư, Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ được nâng lên; phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã từng bước được đổi mới. Cùng với đó đã giúp cán bộ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh sâu sát với cơ sở, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Kết quả thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu ban thường vụ các huyện, thành ủy, các cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa và xã đặc thù tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU là một trọng tâm công tác của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp tục thực hiện việc phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thường xuyên xuống xã đặc thù để nắm bắt tình hình; phối hợp với doanh nghiệp kết nghĩa và xã đặc thù bàn bạc, thống nhất lựa chọn mỗi lĩnh vực ít nhất 01 mô hình, việc làm cụ thể để đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các huyện, thành phố để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các xã đặc thù. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tích cực tư vấn việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, trong đó cần quan tâm xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới cần rà soát, đánh giá cụ thể những tiêu chí chưa đạt, từ đó tư vấn, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, nhất là những xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019.

Các doanh nghiệp kết nghĩa nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để tham gia tư vấn, giúp đỡ xã đặc thù, trong đó cần quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tích cực hỗ trợ nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Các xã đặc thù chủ động, thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, đề xuất để tranh thủ sự tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa. Đồng thời, phải tích cực nghiên cứu, tìm nhiều giải pháp đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, bền vững; huy động tốt các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

Các huyện, thành ủy tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để các xã đặc thù đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan, đơn vị phụ trách để xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các xã đặc thù.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục động viên, đôn đốc các doanh nghiệp kết nghĩa phát huy tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của cộng đồng, tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị phụ trách tham gia giúp đỡ, hỗ trợ xã đặc thù; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những doanh nghiệp nhiệt tình, giúp đỡ, hỗ trợ xã đặc thù một cách có hiệu quả./.

Thanh Phương - Văn phòng Tỉnh ủy