Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kết quả kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân năm 2020 trong Đảng bộ tỉnh

23/2/2021 08:25   100
Sau gần 2 tháng chuẩn bị và tổ chức triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiên cứu, mẫu hóa trong việc chuẩn bị các nội dung và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm, tiêu chí đánh giá đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân công tác ở các ngành, lĩnh vực cho phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại phải chặt chẽ, khách quan, đánh giá đúng thực trạng; tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, liên hệ nhận diện 90 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những nơi nào chuẩn bị kiểm điểm chưa rõ, chưa sát, chưa đạt yêu cầu đều được chỉ đạo chuẩn bị lại, khi bảo đảm đủ điều kiện mới tiến hành tổ chức kiểm điểm.

Báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân nhìn chung được chuẩn bị khá kỹ, đã bám sát các nội dung theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến góp ý của các chủ thể vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể; nhiều nơi đã thẳng thắn nhận diện rõ những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu đối với khuyết điểm, hạn chế của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi. Trong quá trình chuẩn bị, các cấp ủy đã gợi ý đối với 4 tập thể và 9 cá nhân thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý để làm rõ những vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái cần được giải trình, làm rõ để kịp thời rút kinh nghiệm. Thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Sau khi hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo hướng liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả xếp loại chất lượng được thực hiện cơ bản bảo đảm theo đúng tỷ lệ quy định của Trung ương. Đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 12 đảng bộ, bằng 100%; trong đó xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 3 đảng bộ, bằng 25%. Đối với tổ chức cơ sở đảng, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 616, bằng 93%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 117, bằng 19%; hoàn thành nhiệm vụ là 47, bằng 7%; không có TCCSĐ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.874, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 574, bằng 20%; hoàn thành nhiệm vụ là 296, bằng 9,3%; không hoàn thành nhiệm vụ là 01, bằng 0,003%. Việc đánh giá xếp loại đảng viên được căn cứ trên cơ sở kết quả xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng; số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 46.882 đảng viên (bằng 86,9%), trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 8.783 đảng viên, bằng 16%; hoàn thành nhiệm vụ là 7.878 đảng viên, bằng 12,5%; không hoàn thành nhiệm vụ là 381 đảng viên, bằng 0,6%.

Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp: Đối với cấp trên cơ sở, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 65 tập thể, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 13 tập thể, bằng 20%. Cấp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 471 tập thể, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 99 tập thể, bằng 21%; hoàn thành nhiệm vụ là 30 tập thể, bằng 6%. Kết quả đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp: Đối với cấp tỉnh, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 15 đồng chí, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 03 đồng chí, bằng 20%. Đối với cấp huyện và tương đương, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 103 đồng chí, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 24 đồng chí, bằng 23,3%. Đối với cấp cơ sở, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.041 đồng chí, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 310 đồng chí, bằng 15,2%; hoàn thành nhiệm vụ là 23 đồng chí, bằng 1,11%; không hoàn thành nhiệm vụ là 03 đồng chí, bằng 0,15%.

          Có thể khẳng định việc chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ bản bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn, dần khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, “ngại va chạm”. Thực hiện phương châm “Ai giao việc, người đó đánh giá” đã giúp việc đánh giá, xếp loại chất lượng thực chất và sát với mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đã tự soi, tự sửa lại mình, thảo luận, nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân là cơ sở, căn cứ để thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ; khắc phục dần tình trạng đánh giá cán bộ là khâu khó và yếu nhất trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, do vậy còn chủ quan, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể và cá nhân ở một số tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa sát với thực tế, phải chuẩn bị nhiều lần; quá trình kiểm điểm có nội dung chưa sâu, chưa thẳng thắn, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên còn thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao; ý kiến góp ý còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, chưa nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái để “tự soi”, “tự sửa”. Một số đơn vị chưa xác định được những việc cụ thể cần tập trung giải quyết để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến ngay sau kiểm điểm.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng thực chất, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

Nguyễn Quốc Toản, Ban Tổ chức Tỉnh ủy