Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 1350
Lượt truy cập : 883220
54.174.43.27

Kết quả nổi bật công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

25/1/2019 12:32   378

Năm 2018, năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021 vừa khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng: Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 9,27%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh, sản xuất nông nghiệp được mùa, đạt mức tăng trưởng 2,7% (cao nhất trong nhiều năm trở lại đây), thu ngân sách nhà nước đạt 12.777 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 3,63%; trong năm có 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 90/119 xã - đạt 75,6% tổng số xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới); an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt được tổ chức trang trọng, ấn tượng, khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào trong nhân dân, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tạo sự lan tỏa trong cả nước và quốc tế.

Những thành tựu trên có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận, nổi bật là:

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác dân vận như: ban hành Quyết định số 989-QĐ/TU, ngày 05/4/2018 về việc ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 05/4/2018 về triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 25/10/2018 về “Vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của một số tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về công tác dân vận đối với 03 đơn vị; kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 07 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với 02 đơn vị; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quy định MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác an ninh trong công tác vận động quần chúng các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng; phối hợp tham mưu tổ chức 03 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên của MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung “Năm dân vận chính quyền”: UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ nông dân, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân; tiếp tục thực hiện Thông tri số 27-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; chỉ đạo quyết liệt các cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết 101/107 đơn thư thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 94,3%), trong đó đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ, việc đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; quan tâm đầu tư các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt được những kết quả nổi bật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với ban dân vận, MTTQ, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo số lượng, chất lượng giao quân.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh gọn tổ chức, bộ máy, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên. Trong năm 2018, đã tham mưu tổ chức 03 đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, hội viên các cấp, 12 cuộc giám sát, 02 hội nghị phản biện xã hội ở cấp tỉnh; tuyên truyền, vận động thành lập mới 46 tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hệ thống dân vận trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy, chủ động, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 58-KH/BDVTU- BCSĐUBND tỉnh về phối hợp công tác dân vận năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc cụ thể, những việc khó như: công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh du lịch, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động nhân dân không tham gia hoạt động của các “đạo lạ”. Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/BDVTU, đồng thời chỉ đạo ban dân vận các huyện, thành ủy, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn, xóm, phố đăng ký, tư vấn giúp đỡ 352 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các ngành đảm bảo cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; phối hợp giải quyết 13/16 vụ việc vi phạm về đất đai tôn giáo. Tích cực triển khai các phần việc cụ thể giúp đỡ đơn vị đặc thù được phân công phụ trách theo Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã thực sự tạo được sức lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội: Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh đã chỉ đạo tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2018; chỉ đạo việc rà soát, đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020. Trong 02 năm 2016-2018, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện 1.538 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó có nhiều mô hình hiệu quả, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm 2019, với niềm tin và khí thế mới, để tạo động lực, tăng tốc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tiếp tục thực hiện chủ đề của Ban Dân vận Trung ương “Năm dân vận chính quyền” và chủ đề công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hệ thống dân vận của tỉnh cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các trọng tâm sau:

Một là, Tham mưu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là: Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống; Kết luận số 32-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX); Quyết định số 989-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; …Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo.

Hai là, Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phong cách công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm, thực sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, thực hiện nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, tiếp tục chỉ đạo tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ba là, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của tỉnh đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội; chỉ đạo thành lập mới, xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát động, cổ vũ và động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; huy động các nguồn lực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các xã có tính chất đặc thù, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động đối thoại với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh.

Năm là: Thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ dân vận đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đúng người, đúng việc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh./.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy