Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 57
Lượt truy cập : 1380531
34.204.200.74

Khối các cơ quan Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

26/3/2019 16:36   2935
Ngày 26/3/2019, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2019 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 10 cơ quan, đơn vị thành viên thuộc Khối.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, trên cơ sở rút kinh nghiệm hoạt động thi đua của Khối năm 2018, các cơ quan, đơn vị thành viên đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất kế hoạch phát động phong trào thi đua của khối trong năm 2019 với các nội dung chủ yếu: Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 14/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 134-KH/TU, Kế hoạch số 135-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy và tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng tập thể cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất; xây dựng môi trường công tác lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở.

Hội nghị cũng đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Kim Cúc - Ban Dân Vận TU