Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Khối các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021

26/2/2021 16:44   406
Chiều ngày 26/02/2021, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Khối các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Lê Văn Cường, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối.

 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2021
 

Năm 2020, các cơ quan trong Khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia... tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp. Thông qua phong trào thi đua, các cơ quan trong Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các cấp đánh giá cao, nhiều đơn vị đã được UBND tỉnh khen thưởng.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, 10 đơn vị trong Khối cơ quan Đảng (gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Ninh Bình, Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh) đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Nội dung thi đua trọng tâm là: Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh, cơ quan phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan trong Khối. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Tiếp tục duy trì có chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ hằng tháng.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường kết nối liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị trước hết là trong các cơ quan Đảng.  Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, tạo sức lan tỏa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị có phẩm chất đạo đức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng tập thể cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng môi trường công tác lành mạnh; gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu dự hội nghị đã tham luận một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết; đề xuất xây dựng mô hình điểm cùng nhau thực hiện, rút kinh nghiệm để nhân rộng; giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với kết quả đạt được, 01 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc và 04 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

                                                              Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy