Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

31/7/2020 10:33   247
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020). Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi "Báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019" trao giải cho các tác giả đạt giải Cuộc thi.
 

Cách đây tròn 90 năm, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1-8" nhằm tuyên truyền, cổ vũ quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Sự kiện này mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc; là mốc son lịch sử quan trọng, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. 

Đánh giá cao sự kiện lịch sử đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Trải qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng tiên phong "đi trước, mở đường", góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới của đất nước.

Cùng với các thế hệ cán bộ Tuyên giáo cả nước, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của ngành; chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn với nhiều đổi mới, sáng tạo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước; được Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. 

Toàn ngành đã tập trung tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm ngày càng nghiêm túc, kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tính chất nội dung của từng nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy quyết định hình thức tổ chức học tập phù hợp như: học trực tuyến, truyền hình trực tiếp và truyền đạt của đội ngũ báo cáo viên các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, thảo luận, viết thu hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị; tăng cường quản lý, nâng cao ý thức người học; việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với thực tế và ban hành kịp thời để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Tham mưu có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Nổi bật là: tham mưu cho các cấp ủy tổ chức thực hiện chủ đề công tác hàng năm, đảm bảo cụ thể, thiết thực; tổ chức việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, tạo không khí mới, sinh động trong việc học tập và làm theo gương Bác, trở thành nét đẹp văn hóa nơi công sở; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với các sự kiện lớn của tỉnh, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các phong trào thi đua yêu nước, các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá... 

Qua đó, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình hay, cách làm sáng tạo; các tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. 

Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy từ tỉnh đến huyện thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35); đồng thời, ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án "Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2020" đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn được chỉ đạo, định hướng kịp thời theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là: tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1992 - 2017); 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019); tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng... 

Chú trọng phát huy ưu thế của các loại hình, các kênh thông tin, tuyên truyền chủ lực như: báo chí, tuyên truyền miệng; cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xuất bản các tài liệu, ấn phẩm với nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn... để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. 

Công tác tuyên truyền đã thực sự tạo không khí vui tươi, phấn khởi; có tác dụng tích cực trong giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được duy trì nền nếp, ngày một đổi mới trong cách tiếp cận, chọn lựa thông tin và cách thức tuyên truyền, từng bước nâng cao chất lượng thông tin nhanh, nhạy, kịp thời. 

Nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước, quốc tế gây băn khoăn trong dư luận như: vấn đề Biển Đông; Formosa Hà Tĩnh; vụ việc ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội)... đã được giải đáp, định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, phản bác lại âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công tác dư luận xã hội có nhiều đổi mới. 

Ngoài đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội công khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập mạng lưới cộng tác viên đơn tuyến để kịp thời nắm bắt, phản ánh nhanh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong dư luận để tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. 

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực còn khó khăn; đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng; duy trì đều đặn hoạt động giao ban các đơn vị trong khối khoa giáo hằng quý, 6 tháng và tổng kết năm; góp phần phát huy hiệu quả công tác phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

Công tác văn hóa - văn nghệ có nhiều điểm nhấn, nổi bật là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững". 

Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nghị quyết thể hiện tư duy mới trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa của tỉnh, vừa phù hợp với cốt cách văn hóa của người Việt Nam, vừa có nét riêng của con người vùng đất Cố đô; tạo điều kiện để văn hóa, con người Ninh Bình phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tập trung, ưu tiên giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giảng dạy. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện được quan tâm củng cố, kiện toàn. Kỷ cương giảng dạy, học tập được thực hiện chặt chẽ, nền nếp; cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giảng dạy và học tập trong tình hình mới.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành được chú trọng. Đặc biệt, từ năm 2016 đến năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành biên soạn, xuất bản cuốn sách "Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992 - 2015)". 

Đây là công trình khoa học được chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, công phu; là tài liệu quý để khảo cứu, phục vụ công tác tuyên truyền và biên tập, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương. Hiện nay, đang tiếp tục tham mưu tái bản cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình" tập 1, tập 2 và biên soạn, xuất bản cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình" tập 3 (2000 - 2020) để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022). 

Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên giáo, với nhiều điểm nhấn, đột phá, sáng tạo, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng và động lực tinh thần to lớn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - chính trị của nhân loại. 

Các vấn đề toàn cầu và những thách thức an ninh phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức với thế giới. Việt Nam, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, thế và lực, hình ảnh và uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nhưng vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức; cùng với đó là sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động trong và ngoài nước với quy mô, tính chất mức độ ngày càng phức tạp... đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành những trọng trách trước Đảng và nhân dân. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp cả trực tiếp và gián tiếp; cả ở nơi làm việc, học tập và nơi cư trú; từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức đảng đến hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị… nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Trọng tâm là tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền theo hướng kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tăng cường nắm tình hình, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có giải pháp định hướng kịp thời. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo vừa "hồng", vừa "chuyên", đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác Tuyên giáo. "Phải xây dựng cho được đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, làm một cách có nghệ thuật, có phương thức hoạt động khoa học, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan... 

Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay; tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được, không để bị mua chuộc bởi các thế lực xấu, thù địch. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không thể gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải rất tinh tế, đi vào lòng người". 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặc biệt thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi"; đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo toàn tỉnh nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới toàn diện các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Bùi Mai Hoa
(TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)