Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 364
Lượt truy cập : 1054264
18.204.2.53

Văn hóa, con người Ninh Bình qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXI)

29/5/2019 17:16   250
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã từng bước xây dựng, phát triển văn hóa, con người Ninh Bình mang đầy đủ bản sắc văn hóa con người Việt Nam và mang đậm đặc trưng vùng đất Cố đô Hoa Lư: thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

Phát huy được truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương Ninh Bình; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành chức năng trong công tác quản lý văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ; khắc phục hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa, con người của một số cấp ủy đảng, chính quyền; sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây là Nghị quyết rất cần thiết, đóng vai trò quan trọng để xây dựng Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững trên mọi bình diện của đời sống xã hội; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI: Phát triển văn hóa - xã hội toàn diện; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quang cảnh Hội thảo khoa học văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững ngày 17/3/2017. Ảnh: Thế Minh

Kế thừa và phát triển quan điểm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được thể hiện trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước”, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngắn hạn và định hướng tầm nhìn dài hạn: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Với quan điểm chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng phải nền nếp, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXI). Đến ngày 26/9/2014, toàn tỉnh hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 33, tỷ lệ cán bộ, đảng viên dự học tập đạt 95,6 % và đến ngày 30/12/2017 hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 10, tỷ lệ cán bộ, đảng viên dự học tập đạt 96,5%.

Quang cảnh hội nghị sơ kết Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXI), ngày 29/5/2019. Ảnh: Đức Lam

Qua lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng đi vào đời sống, phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, nhà nước và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cùng Nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng thời các Nghị quyết đã mang lại sự quan tâm chỉ đạo, bố trí ngân sách đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa trong Nhân dân. Những điều kiện cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật luôn được khuyến khích; các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm hoạt động nền nếp; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng thường xuyên được quan tâm, tổ chức thực hiện sôi nổi ở cơ sở, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Môi trường văn hóa được cải thiện; thiết chế văn hóa được chú trọng đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới trong khi kinh tế còn khó khăn, tạo được không gian sinh hoạt văn hóa thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân. Việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn được quan tâm tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, lịch sự, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giáo dục và đào tạo ngày một chất lượng; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng đạo đức văn hóa trong chính trị và kinh tế rõ nét, có đặc trưng của con người Ninh Bình. Từ đó từng bước nâng cao trình độ dân trí, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh. Hoàn thiện nhân tính, nhân cách con người Ninh Bình, phát triển một xã hội công bằng, văn minh, vì tự do và hạnh phúc của con người. 

Đến hết năm 2018, thụ hưởng các nghị quyết của Đảng về văn hóa, nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 95% số xã có Nhà văn hóa; 93,3% có Nhà văn hóa thôn, phố; 82,2% số xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn; trên 30% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 100% số trường học đảm bảo chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động ngoại khoá thường xuyên là 83%. Có 89,9% làng, phố đạt danh hiệu văn hóa; 76,27% xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 41,7% phường, thị trấn được công nhận đạt danh hiệu chuẩn văn minh đô thị; 100% trường học trên địa bàn tỉnh đều xây dựng, nội quy, quy định về việc ứng xử văn hóa và đều đạt cơ quan văn hóa; 69.7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 88,21% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. 100% thôn, xóm, khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước và đều có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Có 1499 di tích, trong đó có 360 di tích đã xếp hạng, gồm 79 di tích cấp Quốc gia (trong đó có 02 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 01 di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An) và 279 di tích cấp tỉnh; 24.230 hiện vật bảo tàng được lập hồ sơ lý lịch đưa vào quản lý; 218 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã và đang được đầu tư, trùng tu, nâng cấp. Có 200 lễ hội diễn ra thường niên và được tổ chức trang trọng về phần lễ, văn minh trong phần hội.

công trình trường mầm non xã Gia Lạc được doanh nghiệp Xuân Quyền hỗ trợ, thi công đưa vào sử dụng năm 2017.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định thống nhất rõ chủ đề công tác của năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05. Từ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng thống nhất ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca, là những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Bác, liên hệ thực tiễn học tập và làm theo, đồng thời biểu dương, suy tôn, khen thưởng cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong tháng, hình thành Sổ vàng ghi “Gương sáng đảng viên” ở từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã nền nếp, là hoạt động sinh hoạt chính trị, nét đẹp văn hóa nơi công sở, cơ quan, đơn vị. Trao đổi, đồng chí Lê Văn Dần, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Từ, huyện Yên Mô cho biết: Đây là một trong những hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả nhất được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng, nhiệt tình tham gia.

Các cán bộ, đảng viên tiêu biểu được biểu dương dưới cờ tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở Tỉnh ủy

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị được xây dựng, hoàn thiện hằng năm với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ”. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng văn hóa ứng xử, đạo đức trong kinh doanh, trách nhiệm xã hội; đặt lợi nhuận bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng, tạo bản sắc, thương hiệu, uy tín trên thị trường. 

Những kết quả đạt được nêu trên là có sự thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và coi trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết. Xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp toàn dân, trong đó xác định rõ Nhân dân là chủ thể trong việc phát triển văn hóa và xây dựng con người. Quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể, đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Thường xuyên phối hợp hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, gắn với tuyên truyền quảng bá tác phẩm, công trình nghệ thuật có giá trị để định hướng thẩm mỹ tới công chúng.

Sự chuyển động qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần đưa diện mạo Ninh Bình ngày một đổi mới, văn minh, ổn định, phát triển. Văn hoá, con người Ninh Bình có bước phát triển mới, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đinh Kiên Cường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy