Xem các góp ý

Các ý kiến đóng góp
Sắp xếp theo trạng thái duyệt
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Đính kèm tài liệu
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Người gửi : Bui Van Huyen
Email : huyen.buivan@gmail.com
Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.