Xem các góp ý

Các ý kiến đóng góp
Sắp xếp theo trạng thái duyệt
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Góp ý dự thảo: Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo