Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • KHAI THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    1/4/2021 09:16

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” (gọi tắt là Đề án). Với quan điểm lấy người dân, doanh...

  • Triển khai thi hành Luật Cư trú

    28/3/2021 08:32

    Theo kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Cư trú, trong đó, tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh...

123...Trang cuối