Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình viết tiếp truyền thống Ngành Nội chính Đảng

    Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 133/NQ-TW về việc thành lập Ban Pháp chế của Trung ương Đảng (sau này là Ban Nội chính Trung ương). Từ khi thành lập cho đến nay, mặc dù tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ngành Nội chính Đảng có sự thay đổi nhưng Ngành Nội chính Đảng vẫn không ngừng trưởng thành và phát triển.

  • Bí thư cấp ủy đối thoại với người dân - hiệu quả và những bất cập

    Việc người đứng đầu cấp ủy chủ động đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của người dân theo Quy định số 11-QÐi/TW (Quy định số 11) ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị thời gian qua ở các địa phương đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hiệu quả của việc thực hiện chủ trương này là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

12