Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Bí thư cấp ủy đối thoại với người dân - hiệu quả và những bất cập

    Việc người đứng đầu cấp ủy chủ động đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của người dân theo Quy định số 11-QÐi/TW (Quy định số 11) ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị thời gian qua ở các địa phương đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hiệu quả của việc thực hiện chủ trương này là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.